Natur- og friluftsorganisasjonenes reaksjoner på statsbudsjettet

Statbudsjettet hovedbilde3

Natur- og friluftsinteressene rammes hardt i forslaget til statsbudsjett. Forum for Natur og Friluftsliv har samlet reaksjonene og grunnene til dem fra noen av våre største medlemsorganisasjoner.

Naturvernforbundet: Dramatisk for naturmangfoldet 

 

Naturvernforbundet er svært skuffet og mener naturen er den store budsjettaperen. Dette reagerer Naturvernforbundet på:

 • Manglende innvilgninger til natur- og artskartlegging
 • Budsjettkutt til skjøtsels- og tilretteleggingstiltak for å ivareta naturmangfoldet i verneområder. Dramatisk for skogvernet.
 • Budsjettkutt til arbeid med vannforvaltningsplaner
 • Nye motorveier svekker toget
 • Massiv satsning på oljeutvinning undergraver alle andre klimatiltak
 • Økte bevilgninger til skogsbilvei og 30% avgiftskutt på snøskuter gir mer støy og ødeleggelse
 • Billigere å kjøre bil
 • Prioritering av riksveibygging undergraver den positive effekten av jernbanesatsningen
 • Svak kollektivsatsning
 • Ikke ambisiøs nok satsning på energieffektivisering
 • Kutt i budsjettene til Klima- og miljødepartementet
 • Økte statlige oljeinvesteringer med 8 milliarder (38,8 milliarder totalt) er en bakvendt satsning når tre fjerdedeler av alle kjente fossile reserver må bli liggende under bakken
 • Bymiljøavtalene følges ikke opp
 • Teknologisatsning er bra, men det trengs ingen teknologi for å gjøre det viktigste: La olja og gassen ligge.

Aktuelle nettsaker fra Naturvernforbundet:

Naturen er budsjettaper

Særinteresser overkjører miljøet

Galskap med økt oljeleting i nord

 

 

Den Norske Turistforening: Savner et løft for natur og friluftsliv 

 

Turistforeningen er ikke imponert over årets statsbudsjett. Det er lite ambisiøst og står på stedet hvil. Dette skuffer organisasjonen:

 • Samlet bevilgning og tilskudd til DNT på samme nivå som i fjor selv om organisasjonens medlemstall og aktivitet har økt
 • Reduksjon i engangsavgiften for snøskutere til 30%
 • Skattelettelser for vindkraft og vannkraft vil gi økt utbygging av naturen når det ikke innvilges nok penger til kartlegging av landskapstyper
 • Kritisk til budsjettkutt til Klima- og Miljødepartementet
 • Ingen styrking av Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)
 • Turistforeningen trekker også frem noen lyspunkter:
 • Mer penger på kartlegging og verdsetting av friluftsområder
 • Bevilgning til Friluftslivets År i 2015
 • Flytting av 20 millioner fra generell post til «fysisk aktivitet» og over til friluftsformål spesielt

Aktuelle nettsaker fra Den Norske Turistforening:

Savner løft for natur og friluftsliv

Naturen vert rasert utan ein plan

 

 

4H: En trist dag. 

 

Statsbudsjettet strammer inn økonomien til 4H og avbryter et 60 års velfungerende samarbeid. Disse forslagene i budsjettet reagerer 4H på:

 • 5 % støttekutt fra Landbruks- og matdepartementet
 • Opphør av samarbeidsavtale med departementet som ikke fornyes
 • Avvikling av dekket kontorhold hos fylkesmannsembetene

Aktuell nettsak fra 4H: 

Trist dag for 4H

 

 

Norges Jeger- og Fiskerforbund: Lite ambisiøst miljøbudsjett 

 

Lite dramatikk å spore, men åpenbare skuffelser. Her er noen av budsjettforslagene som vil berøre jakt- og fiskeinteressene:

 • Satsning på vannforvaltning uteblir nesten helt
 • Ingen midler til fiskesperre i Driva for å bekjempe gyrospredningen
 • Kritisk til at genbanken i Hardangerfjorden sklir rett inn i statsbudsjettet
 • Økning i midler til omstillingstiltak knyttet til rovdyr
 • Videreføring av dagens bevilgningsnivå til Naturinformasjonssentrene

Aktuell sak fra Norges Jeger- og Fiskerforbund:

Lite ambisiøst miljøbudsjett