Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen

Fylkesrådet i Nordland vedtok 24. juni 2014 og legge forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen 2016 ut til offentlig ettersyn. Forvaltningsplanen er en regional plan etter plan- og bygningsloven og omhandler alle de 10 vannområdene i Nordland.