Tilskuddsordninger

 
Det finnes en rekke tilskuddsordninger hvor det kan søkes om midler til prosjekter. Vi har laget ett lite utvalg med fokusering på de tiltaksordningene du finner i Troms fylke. Ved å følge lenkene under finner du oversikter over flere tilskuddsordninger.
 
OFFENTLIGE MIDLER 
 
Troms Fylkeskommune 
 
Friluftslivsmidler 
Støtte til tiltak som utløser lokalt engasjement og dugnad, tiltak som øker kompetansen og gir informasjon om natur og friluftsliv, tiltak av tilretteleggende karakter og tiltak som fremmer fysisk aktivitet.
En tilskuddsordning for friluftslivstiltak og en tilskuddsordning for erverv og sikring av friluftsområder.
Søknadsfrist: 15. desember. Prioriteres av kommunen og sendes til fylket innen 15.januar.
 
 
Spillemidler 
Spillemidlene er det samlede overskuddet fra alle spillene til Norsk Tipping. Disse midlene er avsatt til to hovedformål: idrettsformål og kulturformål.
Spillemidlene til idrettsformål er også mulig å bruke til friluftsliv. Bruken av spillemidler til idrettsformål kan deles inn i to hovedgrupper: (1) midler til anlegg og (2) midler til aktivitet. Les mer på Spillemidlene.no, idrettsanlegg.no eller hos Kultur- og kirkedepartementet.
 
Se Norsk Friluftsliv sin oversikt over spillemidler til friluftsformål her.
Les mer om spillemidler på fylkeskommunens sider her.
 
Grasrotandelen - er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi inntil 5% av sin spillinnsats til en lokal organisasjon som spilleren selv ønsker å støtte. Organisasjoner som ønsker å være med på denne ordningen må registrere seg i Frivillighetsregistret. Mer informasjon finnes her
 
Fylkesmannen i Troms 
 
Tilskudd til naturforvaltningstiltak 
Gjennom Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter kan det blant annet søkes om tilskudd til tiltak til truede naturtyper og arter, ffisketiltak og vassmiljøtiltak. Mer informasjon finnes her.
 
PRIVATE MIDLER 
 
Sparebankstiftelsen DnB NOR 
Stiftelsens formål er blant annet  å gi økonomisk støtte til allmennyttige formål. 
Tildelingene skjer to ganger i året med søknadsfrister 15. februar og 15. september.
 
For 2013 prioriteres følgende formål:
  • Kulturminner og historie 
  • Friluftsliv og naturkunnskap
For 2014 prioriteres følgende formål:
  • Friluftsliv og naturkunnskap
  • Nærmiljø, idrett og lek

For søknadsfrister og relevant informasjon les her.

Sparebank 1 Nord-Norge 

Bidrar med midler til idrett og kultur på alle nivåer. Elektronisk søknad og mer innformasjon finner du her.

 

Norske Legater 

www.legathandboken.no finner du alle norske legater samlet. Legathåndboken kan være uoversiktlig så om du søker støtte for å bevare norsk natur kan det lønne seg å lete på SABIMAS hjemmeside. Her er fond og legater som har som formål å bevare norsk natur samlet.

 

Studieforbundet natur og miljø 

Studieforbundet natur og miljø består av 18 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for medlemsorganisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier. Les mer om studieforbundet her og tilskudsordninger her.

 

Momskompensasjon 

Lotteri- og stiftelsestilsynet tilbyr momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2012. Les mer her.