Styret

FNF Østfold ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norsk Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket.

 

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret.

 

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene.

 

Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet.

 

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.

 

Styret har det faglige ansvaret for arbeidet i FNF Østfold. Styret sørger blant annet for at planer blir fulgt opp og har løpende kontakt med den ansatte koordinatoren.

 

Styret velges av det årlige fellesmøtet og består i 2018 av følgende personer og organisasjoner:

  • Ragnar Johnsen, Naturvernforbundet i Østfold, Leder
  • Vidar Holthe, NJFF Østfold
  • Rune Svensson, Oslofjorden Friluftsråd
  • Per Livar Engene, DNT Vansjø
  • Ole Petter Skallebakke, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening