Styre

Styret har det faglige ansvaret for arbeidet i FNF Rogaland. Styret sørger blant annet for at planer blir fulgt opp og har løpende kontakt med den ansatte koordinatoren.

 

Styret velges av det årlige fellesmøtet og består av følgende for 2019:

 

Haugesund Turistforening

Karl Andreas Knutsen

Stavanger Turistforening

Anne Katrine Lycke

Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland

Ragnhild Ottesen

Norsk Ornitologisk Forening avd. Rog.

Ståle Harald Opedal

Speiderne v. NSF Vesterlen krets

Ivar Anton Nøttestad

Friluftsrådene v. Ryfylke friluftsråd

Hans Olav Sandvoll

Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring

 

 

Styrets leder: Ivar Anton Nøttestad

 

Vararepresentanter: 

Haugesund Turistforening

Sven Oscar Larsen
Stavanger Turistforening avd. Rogaland Edward Prestholm
Norges Jeger- og Fiskerforbund Ole Geir Skjæveland
Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland Steinar Eldøy
Friluftsrådene 1. vara v. Jæren friluftsråd Øystein Dahle
Friluftsrådene 2. vara v. Dalane friluftsråd Magne Leiflåt
Naturvernforbundet i Rogaland Kjetil Nilsen

 

 

Om styret i vedtektene til FNF Rogaland:

 

FNF Rogaland ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket.

 

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret.

 

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene. Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet. Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.