Regionale planer

FNF Østfold har uttalt seg til to regionale planer. Du kan lese våre høringssvar her.

 

Høringsuttalelse til fylkesplanen for Østfold

Høringsuttalelse til regional transportplan for Østfold

Krever konsekvensutredning av ny trasé for vannledning

Flere av FNF Østfolds tilslutta organisasjoner er bekymret for at urørt natur blir ødelagt når MOVAR skal legge ny vannledning gjennom Moss, Rygge og Vestby kommuner. Her kan du lese uttalelsen vår hvor vi redegjør for hvorfor vi mener tiltaket bør konsekvensutredes.

 

Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering.

Innspill til del av Nore og Vanem næringsområde

Nore og Vanem næringsområde detaljreguleres del for del. I forrige runde klaget FNF Østfold på tillatt byggehøyde for Europris-bygget, men fikk ikke medhold i klagen. Nå skal en ny del av området detaljreguleres og her kan du lese vårt innspill til varselet om oppstart av prosessen.

 

IL7 og IL8 Norge og Vanem næringsområde.

Uttalelser til kommuneplaner

En av de viktigste oppgavene til FNF Østfold er å gi uttalelser til regional og kommunal planlegging. Her kan du lese uttalelser gitt til kommuneplanene til henholdsvis Askim, Hvaler og Trøgstad.

 

Askim kommune 

Hvaler kommune 

Trøgstad kommune 

Høringsuttalelse til fylkesplanens samfunnsdel

FNF Østfold har bidratt på flere måter til å forme Fylkesplanens samfunnsdel. Her kan du lese vår uttalelse til planforslaget.

 

Høring: Fylkesplanens samfunnsdel

FNF Østfold klager på byggehøyde

FNF Østfold har levert klage på detaljregulering for Nore og Vanem industriområde i Moss kommune. Vi mener at byggehøyden som er tillatt i planen ikke er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag og vi frykter at et monumentalt lagerbygg vil forringe opplevelsen av natur- og friluftsliv i området rundt Vansjø.

 

Klagen i sin helhet kan du lese her.

Høringsuttalelse vannscooterforskriften

FNF Østfold stiller seg ikke bak regjeringens ønske om å oppheve forskriften for vannscooter. Les hele uttalelsen vår her.

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Østfold Fylkeskommune har hatt på høring regiona plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. FNF Østfold har vært involvert i planprosessen fra start, og vi hadde noen kommentarer til høringsutkastet. Vi opplever at kanskje den største trusselen mot våre interesser er arealkonflikter. Dette vil vi adressere i vår uttalelse til fylkesplanen, som også er på høring.

 

Her kan du lese vår uttalelse til den reginale planen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Klage på detaljreguleringsplan for pukkverk på Hvaler

Arekilen

FNF Østfold klager på detaljreguleringsplanen for pukkverk Stentippen Øst i Hvaler kommune. Bak klagen står organisasjonene Naturvernforbundet i Østfold og Norsk Ornitologisk Forening Østfold.

 

Du kan lese klagen her. 

Østfold i bevegelse

Østfold fylkeskommune rullerer regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen har fått navnet Østfold i bevegelse, og skal være en plan for Østfoldsamfunnet. Fylket har store utfordringer innen folkehelse, og planen skal svare på hvordan vi kan få bukt med dette.

 

FNF Østfold har vært delaktige i rulleringen, og her er våre siste innspill til plan og handlingsplan før planen sendes på høring.

KVU Oslofjordkryssing - høring

KVU_Oslofjordkryssing rapportforside

Rapporten fra Konseptvalgutredningen (KVU) for kryssing av Oslofjorden har vært på høring. FNF Østfold har avgitt et høringssvar som bla. konkluderer som følger: 

 

FNF Østfold anbefaler at idéen om en veibru over Oslofjorden legges bort og at Samferdselsdepartementet om nødvendig må instrueres om å ta klimatrusselen og våre nasjonale og internasjonale forpliktelser og klimamålsetninger på alvor, og ikke kaste bort tid og ressurser på prosjekter som tiden har løpt i fra.

 

Høringssvaret kan du lese her: 

 

En kortversjon av KVU kryssing av Oslofjorden kan du lese her:

Mål og strategier for forvaltning av elg i Østfold 2015-2019 - Høringsutkast august 2014

Østfold Fylkeskommune har sendt ut et ukast til forvaltningsplan for elg i Østfold.

FNF Østfold er i store trekk fornøyd med planutkastet, men har kommet med noen innspill. Disse kan du lese her.

Vedtatt reguleringsplane for farledsprosjektet Borg II - FNF Østfold påklager vedtaket

Borg II Planbeskrivelse forside

Hvaler kommunestyre vedtok enstemmig reguleringsplanen for utbedring av skipsleden som strekker seg fra Ytre Hvaler nasjonalpark og ca 15 km nordover til Borg havn i Fredrikstad.

Prosjektet, som omfatter sprengning av mange skjær og grunner - viktige lokaliteter for hummer, graver vekk deler av et av Ytre Oslofjords viktige gyteområder for torsk osv. Alt i alt er dette et av de største farledsprosjektene i landet og utrolig nok ble reguleringsplanen enstemmig vedtatt!

En av grunnene til dette er etter vår mening at saken er mangelfullt opplyst. Ikke fordi det er for lite rapporter, snarere tvert i mot. Og deler av informasjonen er direkte feilaktig, misvisende eller saken uvedkommende.

Bare det faktum at konsekvensutredningen for dette enorme inngrepet vurderes som utelukkende positivt for friluftsliv, biologisk mangfold, hummerbestanden mm., er vel grunn nok til at dette vedtaket bør vurderes på nytt. FNF Østfolds klage kan du lese her.

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold - høring

Utkast - forside

Riksantikvaren har sendt på høring forslag til områder som er avgrenset som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold.

 

FNF støtter det utvalget av kulturhistoriske landskap som er gjort men vi savner et av de viktigste landskapene i fylket, nemlig Glommadalen.

Dalføret som strekker seg fra Øyeren til havet, er naturfaglig unikt i Norge og faktisk også svært sjeldent i et globalt perspektiv siden ravinelandskap dannet i gammel havbunn kun finnes på Østlandet og noe nedover den svenske vestkysten, noe i Trøndelag samt i Nord-Amerika. De beitede ravinedalene, også kalt havnene, og de vannfylte ravinene som lokalt kalles evjer eller åer, er fylkets mest særpregede landskap. Faktisk så særpreget, og kanskje så selvfølgelig for en østfolding at det lett blir glemt.

Og glemt har de blitt i alle rapporter som har tatt for seg Østfoldlandskapet, enten det er som kulturlandskap eller naturlandskap.

FNF Østfold syntes det var på sin plass å minne Riksantikvaren om dette i et høringssvar - les det her.

Høringssvar til Regional Kystsoneplan for Østfold (2014)

Kystsone - høringsutkast2014-forside

Kyst og sjøområdene i Østfold er under stort press. Forurensing med næringsstoffer, søppel, mikroplast, mudring og mudderdumping samt nedbygging av strandsonen, overfiske, sterkt voksende lystbåtflåte, mm. truer Oslofjorden – landets viktigste rekreasjonsområde og et meget viktig område for biomangfold.

Østfold Fylkeskommune har laget et utkast til Kystsoneplan for Østfold som er sendt ut på høring. Her er FNF Østfolds høringssvar.

14. august 2014 Høringsvar til planprogram for områderegulering Nore og Vanem i Moss kommune

FNF Østfold har på oppfordring fra DNT Vansjø gjennomgått forslag til revidert planprogram for Nore og Vanem (26. feb. 2014). FNF har ingen kommentarer til planprogrammet med unntak for pkt. 7 Framdrift som trenger en oppdatering av datoer.

 

FNF Østfold benyttet imidlertid anledningen til å komme med noen innspill til det videre planarbeidet. Dette dreier seg i hovedsak om å utvise varsomhet da planområdet ligger inntil en av regionens viktigste friluftsområder og padleparadis - Vansjø.

Videre finner vi det betimelig å påpeke at planutkastet legger beslag på nærmere 2 prosent av kommunens dyrka mark for å omdisponere det til Industri / lager!

Les høringssvaret her. 

17. juli 2014 Skjæløysund naturreservat - høringsuttalelse til forvaltningsplan

FNF-Østfold har gjennomgått tilsendt utkast til skjøtselsplan for Skjæløysundet naturreservat. Skjøtselsplanen er etter vår vurdering solid og faglig godt gjennomarbeidet og vi har bare noen få kommentarer og tilføyelser.

FNF-Østfold vil samtidig benytte anledningen til å signalisere at vi gjennom lang tid har vært oppmerksom på Fylkesmannen i Østfolds utmerkede arbeide både når det gjelder skjøtsel av-, og ikke minst opprettelsen av nye naturreservater - til glede for artsmangfoldet og kommende generasjoner.

FNF - høringssvar 1 Skjæløysund Natres2014-hele-saken

Høringssvar - den regionale planen for vindkraft i Østfold


FNF Østfold er kritisk til mange punkter i den regionale planen for vindkraft i Østfold.
Regional_vindkraftplan_horingssvar_FNF_Ostfold.pdf

 

Høringssvar Kjølen vindkraftverk

Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold ser det som et varig tap for Østfoldnaturen om dette gigantiske industrianlegget - Kjølen vindpark blir bygget. Om vindkraftverkene har en levetid på 30 år, vil likevel de inngrep som må til ved å anlegge veier, planering og utfylling med 1 million kubikkmeter stein, samt kraftlinjer og mulig forurensning ha en irreversibel virkning. - Vi spør om det noensinne går an å sette opp et regnestykke på tap av verdien ved nedbygging av norsk natur. "Stille" områder i skog (INON-område uten støy) vil om bare 5 - 10 år være bortimot fullstendig fraværende i Østfold om Kjølen vindpark blir bygget. Vår oppfordring til NVE er å avlå søknaden til Kjølen vindpark.
Kjølen vindkraft - uttalelse fra FNF-Østfold.pdf

Uttalelser <2012

Her finner du uttalser fra 2012 og eldre.