FNF Østfold

FNF Østfold er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Østfold. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Østfold fylke.

 

FNF Østfold er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene.

 

FNF Østfold kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker når det er enighet om det.

Tilsluttede organisasjoner

Tilslutning til FNF gjøres gjennom en tilslutningserklæring. Følgende organisasjoner har sluttet seg til FNF Østfold:

 • Naturvernforbundet i Østfold
 • Østfold Botaniske Forening
 • Norsk Ornitologisk forening Østfold 
 • 4H Østfold
 • Oslofjordens Friluftsråd
 • DNT Indre Østfold
 • DNT Nedre Glomma
 • DNT Vansjø
 • Tistedalens Friluftslag
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold

Styret

FNF Østfold ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norsk Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket.

 

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret.

 

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene.

 

Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet.

 

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.

 

Planer

Det årlige fellesmøtet bestemmer hvilke hovedsaker FNF Østfold skal arbeide med. Dette skjer i hovedsak gjennom å vedta årsplaner og langtidsplaner.

Årlig fellesmøte

FNF Østfold avholder et årlig fellesmøte for alle de tilsluttede organisasjonene innen 15. mars. Dette fellesmøtet har blant annet følgende oppgaver:

 • vedta årsplan og langtidsplan
 • vedta budsjett
 • godkjenne årsmelding
 • godkjenne årsregnskap
 • velge et styre  

Det kan også arrangeres andre fellesmøter eller samlinger ved behov.