FNF Telemark

SAMARBEID OG PÅVIRKNING 

FNF Telemark er et samarbeidsnettverk og møteplass for de tilsluttede natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker på lokalt og regionalt nivå. Saker av felles interesse diskuteres og oppgaver fordeles. FNF Telemark kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker når det er enighet om det.

 

KOMPETANSEBYGGING OG VEILEDNING
FNF Telemark er en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging og veiledning i organisasjonene

 

INSPIRASJON  

FNF Telemark skal inspirere og stimulere til friluftsutøvelse

 

 

Tilsluttede organisasjoner

Tilslutning til FNF gjøres gjennom en tilslutningserklæring. Følgende organisasjoner har sluttet seg til FNF Telemark:

 • Norges Jeger- og fiskerforbund Telemark
 • DNT Telemark
 • 4H Telemark
 • Naturvernforbundet i Telemark 
 • Speideren Grenland Krets
 • Telemark Orienteringskrets
 • Telemark Botaniske Forening
 • Norsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark
 • Porsgrunn og Omegn Turistforening

 

Styret i FNF Telemark

FNF Telemark ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret består av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening og Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert.

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet er halvparten av styremedlemmene på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Vi tilstreber en kjønnsbalanse i styret.

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene.

Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet. 

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret. :

 • Anne Berit Bjørnstad, leder, Grenland krets av Norges speiderforbund
 • Jon Atle Holmberg. DNT Telemark
 • Bjørn Erik Lauritzen. NJFF - Telemark.
 • Line Funke. 4H Telemark

 

Planer

Det årlige fellesmøtet bestemmer hvilke hovedsaker FNF Telemark skal arbeide med. Dette skjer i hovedsak gjennom å vedta årsplaner og langtidsplaner.