Tilsluttede organisasjoner

Tilslutning til FNF gjøres gjennom en tilslutningserklæring.
Følgende organisasjoner har sluttet seg til FNF Vestfold:

 

4H Vestfold, Naturvernforbundet i Vestfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold, Oslofjordens Friluftsråd, Vestfold krets av Norges Speiderforbund, Den Norske Turistforening ved DNT Horten, Holmestrand og Omegn Turistforening, Larvik og Omegn Turistforening, Sandefjord Turistforening og Tønsberg og Omegn Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening Vestfold, Norges Padleforbund ved Havpadlerne Færder og Sandefjord Kajakk, Vestfold Orienteringskrets, Norsk Botanisk Forening Larvik, Norges Sopp og Nyttevekstforening ved Larvik Soppforening og Tønsberg Soppforening, Syklistenes Landsforening i Larvik, Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk.

Årlig fellesmøte

FNF Vestfold avholder et årlig fellesmøte med årsmøte for alle de tilsluttede organisasjonene innen 15. mars. Årsmøtet har blant annet følgende oppgaver:

  • vedta årsplan (og ev langtidsplan)
  • vedta budsjett
  • godkjenne årsmelding
  • godkjenne årsregnskap
  • velge et styre (tidligere AU)

Fellesmøtet er en møteplass for alle natur og friluftsorganisasjoner i Vestfold og setter et tema av interesse for organisasjonene på dagsorden. Tilsluttede organisasjoner har stemmerett på årsmøtet.

 

Det kan også arrangeres andre fellesmøter eller samlinger ved behov. 

Styret i FNF Vestfold

FNF Vestfold ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket.

 

Hvilke organisasjoner som skal sitte i styret velges av årsmøtet på det årlige fellesmøtet, men organisasjonene utpeker selv sine representanter. Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret.

 

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene.

 

Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet. 

 

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.

 

Følgende styre ble valgt på sist årsmøtet:

 

Organisasjon                          Styremedlem                  Vara                                
Naturvernforbundet i Vestfold Øyvind Johnsen
Oslofjordens Friluftsråd        Anne Sjømæling      Kjetil Johannessen 
NJFF Vestfold   Christian Werth   Øystein Kock Johansen 
DNT Vestfold  Ragnar Standal  Knut Hjalmar Gulliksen  
NSF Vestfold  Anders Øilo Marcussen  Mats Carlsen 
Vestfold Orienteringskrets Gunnbjørn Tangen 

 

                                                                                                  

                                               

                                                      

                                                             

Planer

Det årlige fellesmøtet bestemmer hvilke hovedsaker FNF Vestfold skal arbeide med. Dette skjer i hovedsak gjennom å vedta årsplaner og langtidsplaner.

FNF Vestfold

tesrt

FNF Vestfold er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Vestfold. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Vestfold fylke.

 

FNF Vestfold er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser kan diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene.

 

FNF Vestfold kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker.