FNF Agder

 

FNF Agder er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Aust-Agder og Vest-Agder. Vårt formål er å styrke samarbeidet mellom organisasjonene, og å jobbe for økt fokus på saker innen foreningenes interesseområder.

Tilsluttede organisasjoner

Følgende organisasjoner har sluttet seg til FNF Agder:

 • 4H Norge - Region Agder
 • Agder botaniske forening
 • Aust-Agder turistforening
 • DNT Sør
 • Lister Friluftsråd
 • Naturvernforbundet Vest-Agder
 • Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder
 • Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder
 • Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen
 • Skogselskapet i Agder
 • Sørlandet krets av Norsk Speiderforbund

 

Årsmøte

FNF Agder avholder årsmøte innen 15. mars. Årsmøtet har blant annet følgende oppgaver:

 • vedta årsplan og langtidsplan
 • vedta budsjett
 • godkjenne årsmelding
 • godkjenne årsregnskap
 • velge et styre

Styret

FNF Agder ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket.

 

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret.

 

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene.

 

Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet. 

 

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.

 

Ansatt koordinator

I FNF Agder er det ansatt en koordinator i 100 % stilling. Koordinatoren er sekretær for årsmøtet og styret. Koordinatoren følger opp, sammen med styret, blant annet vedtatte planer og andre oppgaver.

 

Koordinator i Agder er Jorunn Haugen.

 

Kontaktinformasjon finnes her.

 

Planer

Årsmøtet bestemmer hvilke hovedsaker FNF Agder skal arbeide med. Dette skjer i hovedsak gjennom å vedta årsplaner og langtidsplaner.