FNF Buskerud

FNF Buskerud er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Buskerud. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Buskerud fylke.

 

FNF Buskerud er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene.

 

FNF Buskerud kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker når det er enighet om det.

Tilsluttede organisasjoner

Tilslutning til FNF gjøres gjennom en tilslutningserklæring. Følgende organisasjoner har sluttet seg til FNF Buskerud:

 • DNT Drammen og Omegn
 • DNT Ringerike
 • Kongsberg og Omegns Turistforening
 • Naturvernforbundet i Buskerud
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud
 • Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund
 • Oslofjordens frilufsråd
 • Buskerud orienteringskrets
 • NOF avd. Buskerud

 • Buskerud Botanisk forening

 • Drammen klatreklubb

 • NOTS Drammen og omegn

Årsmøte

FNF Buskerud avholder et årlig sitt årsmøte for alle de tilsluttede organisasjonene innen 15. mars. 

 

 

Årsmøtet skal:

·         Godkjenne innkallelsen og dagsorden

·         Godkjenne årsmeldinger

·         Godkjenne årsregnskap

·         Vedta årsplan

·         Vedta tilslutning av nye organisasjoner

·         Velge styreleder for ett år og styremedlemmer for to år. Velge personlig   varamedlemmer for to år.

·         Velge revisor

·         Vedta eventuell eksklusjon av medlemmer

 

Det kan også arrangeres andre fellesmøter eller samlinger ved behov. 

Styre

Styre har det faglige ansvaret for arbeidet i FNF-Buskerud. Styre sørger blant annet for at planer blir fulgt opp og har løpende kontakt med den ansatte koordinatoren.

 

Styre velges av det årlige fellesmøtet og betstår i dag av følgende personer:

 

 

Anne-Mette Kirkemo, Fylkessekretær NJFF Buskerud (Leder av styret)
Simon Torgersen, Daglig leder DNTD
Martinn Lindal, Naturvernforbundet i Buskerud
Torbjørn Hals, Buskerud Orienteringskrets

 

Ansatt koordinator

I FNF Buskerud er det ansatt en koordinator i 100 % stilling. Koordinatoren er sekretær for årsmøte og styre. Koordinatoren følger opp, sammen med styre, blant annet vedtatte planer og andre oppgaver.

 

Koordinator i Buskerud er Thomas André T. Sveri

 

Kontaktinformasjon finnes her.

 

Planer

Årsmøte bestemmer hvilke hovedsaker FNF Buskerud skal arbeide med. Dette skjer i hovedsak gjennom å vedta årsplaner og langtidsplaner.