Betaling for lovleg ferdsel i friluft ?

Laurdag 09.01.2016 blei det innført ei løypeavgift på Skaret Skisenter i Molde kommune. Det grunnleggande prinsipp i friluftslova er at umotorisert ferdsel i utmark er gratis.  Det er ingen prinsipiell forskjell på om ein beveger seg på kunstsnø eller natursnø knytt til friluftslova (sjå http://allemannsretten.no/).

 

FNF Møre og Romsdal meiner at den avgifta som er innført på Skaret Skisenter er ulovleg jfr friluftslovens § 13 og § 14 og har bede Molde kommune om ein uttale om lovlegheita av denne avgifta jfr friluftslovens § 20 ledd c.  (sjå Løypeavgift på Skaret Skisenter - brev av 11 jan 2016 ). Molde kommune har i sitt svarbrev svara at allemannsretten gjeld også for området som Skaret skisenter disponerer. Vidare seier kommunen i sitt brev at dei ikkje gjev løyve til innkreving av løypeavgift. (sjå Løypeavgift på Skaret Skisenter - svarbrev frå Molde kommune av 13 jan 2016 )

 

IMG_0963

Kartlegging av friluftsområde for å køyre snøskuter ?

FNF Møre og Romsdal har kome med ein uttale til arbeidet med kartlegging av friluftsområde i Rindal kommune. FNF ønskjer kartleggingsarbeidet velkome, men ønskjer at det er friluftslivsinteressene og medverknad frå folk flest skal vere førande i dette arbeidet. FNF ber om at Rindal kommune startar arbeidet på nytt etter mal frå vår fylkeskommune og retningsliner gjeve av Miljødirektoratet. For heile uttalen sjå; Uttale til høyring om kartlegging av friluftsområde i Rindal kommune - 25 feb 2015

 

vedlegg til uttalen; Fomannskapsmøte - Kristiansund -9 nov 2010 - framlegg og vedtak , MAL oppstartsvedtak friluftslivskartlegging

FNF Møre og Romsdal

FNF Møre og Romsdal er eit samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonar i fylket. Formålet er å styrke organisasjonanes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Møre og Romsdal fylke.

 

FNF Møre og Romsdal er ein møteplass for samarbeid mellom dei tilslutta organisasjonane der saker av felles interesser diskuterast og oppgaver fordelast. FNF er også ein arena for natur- og friluftslivsfagleg kompetansebygging i organisasjonane.

 

FNF Møre og Romsdal kan vere eit felles talerør/felles representant for dei tilslutta organisasjonane i konkrete saker når det er einighet om det.

Tilslutta organisasjonar

Tilslutning til FNF blir gjort gjennom ei tilslutningserklæring. Følgjande 12 organisasjonar har slutta seg til FNF Møre og Romsdal:


 • Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
  v/Ola Fremo, Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE, ola.fremo@utenordvest.no
 • Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
  v/ Øystein Folden, 6630 TINGVOLL
  foldengp@start.no
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
  v/ Åsa Fredly, Årøseterveien 35, 6422 MOLDE
  asa.fredly@njff.org
 • Molde og Romsdals Turistforening
  v/ Maria Holo Leikarnes, Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE
  post@mrtur.no
 • Norges Speiderforbund, Romsdal og Nordmøre krets, v/ Synnøve Valle, Fjellbruv. 17, 6415 MOLDE, fmmrsyva@fylkesmannen.no
 • Sunnmøre Friluftsråd, v/May Britt Haukås, Kongshaugstranda 105, 6037 EIDSNES
  frifaao@online.no
 • Ålesund Sunnmøre Turistforening
  Pb 250, 6001 Ålesund
  info@aast.no
 • Kristiansund og Nordmøre
  Turistforening, Postboks 476,
  6501 Kristiansund
  turist@c2i.net
 • 4H Møre og Romsdal

  Sykkylvsvegen 125

  6230 Sykkylven

  maybritt.skjortnes@4h.no
 • Norges Speiderforbund, Sunnmøre krets, Boks 6573, Hatlane, 6024 Ålesund
  evakvalvaag@gmail.com
 • Nordmøre og Romsdal krets KFUK- KFUM speiderne,v/ Hilde-Olga Meyer Hole, Rakvåg, 6475 Midsund
  olav.hole@gmail.com
 • Sunnmøre krins av KFUK- KFUM speidarane
  v/ Tollak Mikal Kaldheim,
  Boks 791 Sentrum, 6001 ÅLESUND
  sunnmore@kmspeider.no

 

Årleg fellesmøte

FNF Møre og Romsdal held eit årleg fellesmøte for alle dei tilslutta organisasjonane innen 15. mars. Dette fellesmøtet har blant annet følgjande oppgåver:

 • vedta årsplan og langtidsplan
 • vedta budsjett
 • godkjenne årsmelding
 • godkjenne årsreknskap
 • velge et arbeidsutval (AU)

Det kan også arrangerast andre fellesmøter eller samlingar ved behov. 

Planar

Det årlige fellesmøtet bestemmer hvilke hovedsaker FNF Møre og Romsdal skal arbeide med. Dette skjer i hovudsak gjennom å vedta årsplan og langtidsplan.

Fellesmøte FNF 2014

Arbeidsutval

Styret har frå 3 mars 2016 har det faglege ansvaret for arbeidet i FNF Møre og Romsdal. Styret sørgjer blant anna for at planar blir fulgt opp og har løpande kontakt med den ansatte koordinatoren.

 

Styret blir vald av det årlege fellesmøtet og betstår i dag av følgjande personar:

 

Åsa Fredly (leiar) - Norges Jeger- og Fiskerforbund

Geir Haugli - Sunnmøre Friluftsråd

Ola Fremo - Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Øystein Folden - Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Åsmund Steen - Ålesund - Sunnmøre Turistforening