FNF Nordland

FNF Nordland er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Nordland. Til sammen er 14 organisasjoner med en medlemsmasse på over 22 000 tilsluttet FNF Nordland. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i fylket. FNF Nordland arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet, samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet og sikre arealer for et aktivt friluftsliv og gode naturopplevelser.

 

FNF Nordland er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene.

 

FNF Nordland kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker når det er enighet om det.

Årsmøte

FNF Nordland avholder et årsmøte for alle de tilsluttede organisasjonene innen 15. mars. På årsmøtene ar vi følgende oppgaver:

  • vedta årsplan og langtidsplan
  • vedta budsjett
  • godkjenne årsmelding
  • godkjenne årsregnskap
  • velge et styret

Styret

Styret har det faglige ansvaret for arbeidet i FNF Nordland. Styret sørger blant annet for at planer blir fulgt opp og har løpende kontakt med den ansatte koordinatoren. Styret velges av årsmøtet og følgende personer ble valgt inn i FNF Nordlands styre på årsmøte den 23. februar 2019:

 

 

Leder:    Ylva Edvardsen, NJFF Nordland (e-post / 94172727)

Medlem: Willy Vestå, DNT / Vesterålen Turlag (e-post / 91770769) 

Medlem: Erling Solvang, Naturvernforbundet (e-post / 96047155)

Medlem: Åge Mohus, Orienteringskretsen i Nordland (e-post / 90665445)

Medlem: Steffen Eriksen, Salten Naturlag (e-post / 92489977)

 

Varamedlem: Jan Wasmuth, Norsk Ornitologisk forening

Varamedlem: Berit Irgens, DNT / Bodø og Omegn Turistforening

Varamedlem: Arne-Reidar Johansen, Naturvernforbundet

Ansatt koordinator

I FNF Nordland er det ansatt en koordinator i hel stilling. Koordinatoren er sekretær for årsmøtet og styret. Koordinatoren følger opp, sammen med styret, blant annet vedtatte planer og andre oppgaver.

 

Koordinator i Nordland er Gisle Sæterhaug.

 

Kontaktinformasjon finnes her.

 

Planer

På årsmøtene bestemmes hvilke hovedsaker FNF Nordland skal arbeide med. Dette skjer i hovedsak gjennom å vedta årsplaner og langtidsplaner.