FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Kraftutbygging i Sauda

AP i Rogaland har snudd og går inn for full utbygging. Fylkestinget hadde 11. juni saken oppe til ny drøfting. Fylkestinget vedtok at fylkesutvalget skulle lage en ny uttalelse.
Turistforeningen hadde laget et utkast til et brev som kritiserte den svært udemokratiske måten denne saken er blitt tatt opp på i Fylkestinget. AU støttet brevet, men mente at FNF-Rogaland bør lage en egen uttalelse der vi markerer vårt syn og samtidig peker på en kritikkverdig saksbehandling i fylkestinget. Jørund lager et utkast til brev/ meningsytring som behandles av AU. AKL sender ut brevet til organisasjonene for å bredest mulig støtte vernegruppas forslag.