Bli best på natur- og friluftslivspolitikk!

Frosk_Mariken Kjøhl-Røsand

Natur- og friluftslivsorganisasjonene i Telemark jobber hver dag for å gi fylkets små og store beboere gode muligheter til rekreasjon, naturopplevelser og kunnskap om natur og friluftsliv. Her er noen forslag til hvordan du og ditt parti kan bli best på natur og friluftslivspolitikk.

Det koster å ta vare på naturgrunnlaget for friluftslivet, men det koster mer å la være. Med forsiktige anslag estimerer en rapport fra Vista Analyse (2016) at gevinster opp mot 80 milliarder kr per år er mulig dersom den inaktive delen av befolkningen øker aktivitetsnivået. Nå og på sikt vil samfunnet tjene på en ansvarlig natur- og friluftslivspolitikk. Vi har derfor sendt politikerne i fylket en smørbrødliste de kan velge fra med saker som er viktige å prioritere i tiden framover.

 

Les vårt brev til fylkes- og lokalpolitikere om hvordan de kan bli best på natur- og friluftslivspolitikk.

 

0927_Monsen_Hardangervidda_fotoMariusDalseg_41_

Foto: Marius Dalseg Sætre

 

Satsning på natur og friluftsliv er god folkehelsepolitikk 

 

Et nasjonalt politisk mål i folkehelsearbeidet er å stimulere til økt friluftsaktivitet for alle. Friluftslivet har god dokumentert effekt på helse, velvære og miljøengasjement. Friluftsliv skal være rimelig og enkelt og være attraktiv for alle aldersgrupper. Regionalt og lokalt kan politikerne tilnærme seg dette målet ved å sikre driftstilskudd og inngå samarbeidsavtaler med frivillighet, samt prioritere friluftslivet i eksisterende tilskuddsordninger. Friluftsliv kan i utgangspunktet ikke vedtas, men skapes. I front av dette arbeidet står de frivillige organisasjonene. Det bør også etableres flere utstyrssentraler i kommunene der friluftslivsutstyr kan lånes gratis. Sats på gode tiltak og virkemidler som skaper stor aktivitet per brukte krone gjennom samarbeidsprosjekter mellom frivilligheten og det offentlige, og gi organisasjonene ressurser til å opprettholde varige tilbud.

 

Satsning på natur og friluftsliv er god klimapolitikk 

 

I klimasmarte og attraktive byer og tettsteder bor folk i nærheten av jobb og tjenester, men også i gåavstand til grønne lunger, sammenhengende turstier og friluftslivsområder. Vi vil at politikerne skal sikre tilgjengelighet til rekreasjons- og lekeområder i naturen for alle ved at ingen bor lengre unna enn 500 meter fra tursti og stinettverk. Dette må sikres ved regulering og varige utbyggingsgrenser, særlig der arealknappheten er størst.

 

Satsning på natur og friluftsliv er god skolepolitikk 

 

Et nasjonalt politisk mål er å øke bruk av natur som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge. Regionalt og lokalt bør man derfor satse på å sikre natur- og friluftslivsområder i nærheten av skoler og barnehager og støtte etablering av en naturskole i Telemark der skoler og barnehager får mulighet til faglig påfyll for å ta i bruk friluftsliv som metode. Fysisk aktivitet i friluft gir ferdigheter og kompetanse som gjør det enklere å utøve dette som voksen, samt at disse vil være mer tilbøyelige til å ta med egne barn på friluftslivsaktiviteter.

 

Satsning på natur og friluftsliv er god framtidspolitikk 

 

Så, til deg som er politiker eller vil engasjere deg politisk. Si ja til livet i havet ved å støtte opp om frivillige strandryddeprosjekter, nei til sjøbaserte oppdrettsanlegg og ja til satsning på forvaltningstiltak for å redde hummer og torsk langs kysten vår. Si ja til artsmangfold ved å satse på gjenbruk av arealer, fortetting og reparasjon i stedet for å bygge ned mer natur. Få på plass flere fagressurser i kommunene med naturkunnskap og øk innsats for kartlegging av natur- og friluftsområdene. Si nei til utbygging av store vindkraftanlegg i inngrepsfrie fjellområder, som er svært viktige for naturen, men som også er noen av våre viktigste friluftslivsområder og reiselivsattraksjoner. Si ja til energisparing, og nei til sløsing av naturressurser. Si ja til langsiktige utbyggingsgrenser fordi naturen trenger forutsigbarhet, steder å bo og leve, og fordi vi er avhengig av økosystemtjenestene og godene naturen gir oss helt gratis, men som vil koste oss dyrt ved å velge bort natur hver gang vi får et valg. Det er nemlig framtida vår.

 

Velg natur! 

 

Båt

Foto: Louise Brunborg-Næss