Vi trenger rammer for hyttebygging i fjellet!

Hytter i fjellet

Sju natur- og friluftslivsorganisasjoner i Forum for natur og friluftsliv Oppland mener det er bekymringsverdig at Nordre Land kommune planlegger utbygging i urørte natur- og friluftslivsområder og i randsonen til Langsua nasjonalpark i forbindelse med 2. offentlig høring av Kommunedelplan for Synnfjell - øst. Planen legger opp til utbygging av et større antall nye hytter, og flere byggeområder er i konflikt med nasjonale målsetninger om bevaring av områder uten større tekniske inngrep.

 

Denne saken er et eksempel på behovet for en regional fjellgrense for hytter. Mange unike natur- og friluftslivsområder i våre fjell er under et stort utbyggingspress og vi trenger derfor å sette rammer for hyttebyggingen.

Planforslaget ivaretar ikke Nordre Land kommune sitt overordnede ansvar for å ikke redusere natur- og friluftslivsverdier i planområdet. Hovedutfordringen med planen er at den ikke i stor nok grad ivaretar hensynet til å bevare disse verdiene for framtida. De storstilte utbyggingsplanene vil redusere naturkvaliteter, landskapsverdier og allmennhetens mulighet til å bedrive tradisjonelt friluftsliv i områdene. Kommunens ansvar for reduksjon av klimagassutslipp er også i for liten grad vektlagt i planarbeidet.

 

Framtidig hytteutbygging må planlegges ut fra et prinsipp om fortetting av eksisterende utbygde områder og at nedbygging av ytterligere natur- og friluftslivsområder ikke vil bli foretatt. Moderat fortetting av eksisterende hytteområder gir mer bærekraftige framtidsløsninger enn å beslaglegge stadig nye.

 

Organisasjonene bak er DNT Gjøvik og Omegn, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Oppland Orienteringskrets, Naturvernforbundet i Oppland, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og Norsk Ornitologisk Forening – Oppland.

 

Vi viser også til regjeringens friluftslivshandlingsplan hvor dette er et av temaene - https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/handlingsplan-for-friluftsliv/id2607529/

«I mange fjellområder, særlig de som ligger i nærmest de største byene, er det mye bygging av hytter. Regjeringen har satt i gang med å få bedre kunnskap om konsekvenser for miljø og samfunn av hyttebyggingen i fjellområdene. Regjeringen vil innhente mer kunnskap om problemstillingen, og deretter ta stilling til om det skal utarbeides en statlig planretningslinje for deler av fjellområdene. Regjeringen vil også vurdere å gi penger til fylkeskommunene, for å stimulere til regionale planer for fjellområder med stort utbyggingspress.»