14.08.2018: Kunnskapsbasert forvaltning vs. vikarierende argumentasjon 1-0

"Opo" Foto: Robert Henkel

August må være vannets måned i Hordaland , to uker før årsdagen for regjeringens historiske nei til vannkraftutbygging i Øystese frarådet Norges vassdrags- og energidirektorat den 14.08.2018 at det gis konsesjon til kraftverket med flomtunnel i det varig vernede Opovasdraget i Odda kommune.

 

Dette er en sak som oragnisasjonene i forumet i Hordaland har engasjert seg sterkt i. Det har vært en viktig prinsipiell sak, men ikke minst har det vært viktig å sikre en levende elv i Odda. Hvis ikke vern er varig så er det ikke vern!

Det er fremdeles utestående arbeid for å sikre vassdraget. Men det må gjøres innenfor vernets begrensninger.

 

Verneplan for vassdrag var og er en plan som skal sikre et representativt utvalg av norges unike vassdragsnatur for våre etterkommere. For å få dette til trenger verneplanen flere venner. NVE har vist seg fra sin beste side i Odda. De har sikret opoløpet for nærere 100 millioner og en 200 årsflom med 40% klimapåslag og de har ivaretatt kunnskapsbaserrt forvaltning i konsesjonssaken om kraftverk i Opo når de konkluderer at "fordelene ikke veier opp for de forventede negative effektene."

 

Det gjenstår flomsikringsarbeid i vassdraget, men NVE har nå slått fast at man ikke flytter elven for å oppnå flomsikring - i alle fall ikke i et vernet vassdrag.

 

mer informasjon om NVE sitt vedtak