Klage på vedtak om oppdrettslokalitet i Vegaøyan verdensarv

FNF Nordland har påklaget Fylkesrådets vedtak om å gi Marine Harvest Norway AS tillatelse til oppdrett i ved Rørskjæran i Vega kommune. Lokaliteten ligger innenfor Vegaøyan verdensarvområde.

Nordland fylkeskommune v/ Fylkesråd for næring, har etter en politisk og skjønnsbasert vurdering gitt Marine Harvest Norway AS tillatelse til oppdrett i Vegaøyan verdensarvområde. Tillatelsen er gitt for produksjon av laks, ørret og regnbueørret på ny lokalitet Rørskjæran S i Vega kommune.


Søknaden godkjennes til tross for at det ikke foreligger konsekvensutredninger om oppdrett er forenlig med verdensarvstatusen. Det foreligger ingen avklaring om hva tålegrensen er, eller hvilke former for akvakultur som kan tillates i verdensarvområdet uten at det vil forringe eller ha negative virkninger for verdensarvstatusen. Riksantikvaren og Miljødirektoratet har fremmet innsigelse og krevd at det gjennomføres en konsekvensutredning om akvakultur i verdensarvområdet før Kystplan Helgeland kan godkjennes. Dette arbeidet er ikke avsluttet.


Unescos rådgivende organer har framsatt anbefaling om at det ikke godkjennes noen lokaliteter for akvakultur i området før det er gjort utredninger som gir et godt kunnskapsgrunnlag. Vedtaket er derfor i strid med det rådet som Unescos rådgivende organer har gitt norske myndigheter.

Vedtaket er også i strid med bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8-9 og etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger. Fylkesrådet har fattet vedtak før konsekvensutredninger foreligger, hvilket er feil praksis i henhold til lovverket. I Fylkesrådets vedtak står det også at kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfold og verdensarvverdiene ikke er tilstrekkelig.

 

Tillatelsen er lovstridig og må trekkes tilbake. Søknaden må avventes behandling i påvente av at aktuelle utredninger er ferdigstilt. Klagen gis oppsettende virkning og vedtaket oppheves.

 

Trykk her for å lese hele klagen