Styret

Styret har det faglige ansvaret for arbeidet i FNF Akershus. Styret sørger blant annet for at planer blir fulgt opp og har løpende kontakt med den ansatte koordinatoren.

 

Styret velges av årsmøtet.

Dagens styre ble valgt 4. mars 2019 og består av følgende personer:

 

Endre Stakkerud fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Akershus (leder)

 

Tom Fremstad fra Oslo og Omland Friluftsråd

Rigmor Arnkværn fra

Bærum Natur og Friluftsråd

Inger-Marie Juel Gulliksen fra Oslofjordens Friluftsråd

Helene Bugge fra DNT Oslo og Omegn

Ulf Kristiansen fra Naturvernforbundet

Jørgen Fog fra Skiforeningen

 

 

Fylkesvise FNF ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket.

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret.

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene.

Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet. 

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.