Hensynet til villreinen må veie tyngst ved vern av Hjerkinn skytefelt

Villrein - Foto - Per Jordhøi, Nina

Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare villrein som art. Områdene på Dovrefjell er definert som nasjonalt villreinområde. Restaureringsprosjektet i Hjerkinn skytefelt har stor betydning for det sirkulære trekket for villreinen rundt hele Snøhettamassivet og for å bedre villreinens mulighet for langsiktig overlevelse. Restaurering av området, inkludert veier, vil også gjenskape og forsterke andre viktige biotoper, blant annet våtmarker og rikmyr, som har stor betydning for planter, fugler og andre arter.

Seks organisasjoner i Forum for natur og friluftsliv Oppland mener innholdet i stortingsvedtaket fra 1999 må ha hovedfokus i framtidig vern av området. Vi støtter målsetningen om å gjenskape et mest mulig villmarksnært naturområde og at området skal gi et godt grunnlag som leveområde for villrein. Hensynet til villreinen må veie tungt ved vern av Hjerkinn skytefelt. Derfor er det sentralt at vegnettet i størst mulig grad tilbakeføres til naturområde.

 

I forbindelse med Fylkesmannens verneområdehøring uttalte vi følgende:

Vårt syn er at alternativ 1. med en utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella, nytt Hjerkinn landskapsvernområde og en utvidelse av Fokstugu landskapsvernområde må bli det endelige vernevedtaket. I tillegg ber vi om at Snøheimvegen biotopvernområde blir en del av vernevedtaket. Vi viser til Miljødirektoratet sin tilrådning om at Snøheimvegen beholdes og at trafikken inn til Snøheim ivaretas med skyttelbuss. Dette medfører at vi i samsvar med stortingsvedtaket fra 1999 ber om at øvrige deler av Store- og Lille Ringveg utover vegen inn til Snøheim blir fjernet og tilbakeføres som naturområde. Vi vil også be om at Einøvlingsdammen i samsvar med intensjonene fra stortingsvedtaket fra 1999 også tilbakeføres som naturområde. Dette medfører at damanlegget må fjernes.

 

 

Bakgrunnen for verneplanprosessen er at Stortinget i 1999 vedtok å legge ned Hjerkinn skytefelt, tilbakeføre det til naturlig tilstand, og innlemme skytefeltet i tilliggende verneområder. Vedtaket ble gjort i forbindelse med opprettelsen av Regionfelt Østlandet, og var et viktig "avbøtende tiltak". Opprettelsen av regionfeltet innebar et svært stort naturinngrep. Tapet av naturverdier i det nye øvingsfeltet skulle kompenseres med gjenvinning av naturverdier på Dovrefjell.

 

Ved en mulig interessekonflikt mellom betydelige naturverdier og næringslivsinteresser, er det vesentlig at naturens tåleevne legges til grunn. Områdevernet må ha som mål å bidra til at tilbakeføringsprosjektet fører til en forbedring av det sårbare økosystemet vi her snakker om. I forbindelse med dette vil vi be om at områdevernet bidrar til reetablering av villreinens trekk mellom Snøhettaområdet, Rondane og Knutshø.

 

Vi viser til høringsinnspillene fra Norsk Friluftsliv, NJFF og Naturvernforbundet.

 

Vi vil også vise til Norsk institutt for naturforskning – NINA sitt faginnspill til forslag om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt: «Vår anbefaling om å tilrettelegge Snøheimvegen for skyttelbuss baserte seg på forutsetninger om at øvrig vegnett skulle fjernes. Å henvise til våre anbefalinger om Snøheimvegen, og samtidig velge å ikke fjerne alle vegene, er en feil tolkning av våre faglige råd.»