Forum for natur og friluftsliv

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

 

FNF skal være en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene der saker av felles interesse diskuteres og oppgaver fordeles. FNF skal også være en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene.

 

 

Sammensetningen

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) står bak etableringen av FNF. Sammensetningen av FNF tar derfor utgangspunkt i de organisasjonene i fylket som er tilknyttet i disse tre sammenslutningene. 

 

Andre aktuelle deltakere i FNF vil blant annet være organisasjoner som er med i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) og Norges kulturvernforbund.

 

Det et mål at flest mulig organisasjoner er med i FNF, men det er opp til hver enkelt organisasjon i det enkelte fylke om de ønsker å slutte seg til FNF.

 

 

Arbeidsoppgaver

FNF skal prioritere arealsaker og andre saker med konsekvenser for naturverdier og friluftsliv gjennom å: 

 • sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet
 • ha god kontakt med myndighetene
 • bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører
 • påvirke i relevante plan- og saksprosesser
 • bygge kompetanse i organisasjonene
 • holde kontakt med eventuelle lokale eller interkommunale FNF

 

Organisering

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er organisert nasjonalt og fylkesvis.

 

FNF nasjonalt består av et styre og en daglig leder. Den nasjonale organisasjonen har arbeidsgiveransvaret for koordinatorer i fylkesvise FNF og ansvar for oppfølgingen av det faglige arbeidet i disse.

 

Fylkesvise FNF skal fungere som et samarbeidsforum for å fremme og styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker, ikke en formell organisasjon. FNF må likevel ha en struktur som gjør at forumet blant annet kan motta midler til drift fra stat og fylke. Dette innebærer blant annet at FNF skal ha et årlig årsmøte for å:

 • Vedta årsplaner
 • Vedta en overordnet strategisk plan
 • Vedta budsjetter
 • Godkjenne årsmeldinger
 • Godkjenne årsregnskaper
 • Velge et styre