FNF Hordaland

FNF Hordaland er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Hordaland. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Hordaland fylke.

 

FNF Hordaland er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene.

 

FNF Hordaland kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker når det er enighet om det.

Tilsluttede organisasjoner

Styret i FNF Hordaland

FNF Hordaland ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket. 

 

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret. 

 

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene.  

Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet.   

 

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.

 

Styret velges av årsmøte og består av følgende personer:

Årsmøte

FNF Hordaland avholder årsmøte for alle tilsluttede organisasjonene innen 15. mars. Årsmøtet har blant annet følgende oppgaver:

  • vedta årsplan og langtidsplan
  • vedta budsjett
  • godkjenne årsmelding
  • godkjenne årsregnskap
  • velge styre

Det kan også arrangeres fellesmøter eller samlinger ved behov. 

Ansatt koordinator

I FNF Hordaland er det ansatt en koordinator, Ørjan Sælensminde, i 100 % stilling. Koordinatoren følger opp, sammen med styret, blant annet vedtatte planer og andre oppgaver. Koordinatoren er også sekretær for årsmøtet og styret.

 

Ørjan startet i stillingen 01.06.2016, og er utdannet ved Universitet i Bergen.  I 2008 ferdigstilte han sin master i Biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi.

 

Tidligere yrkeserfaring er fra privat næringsliv hvor han har jobbet i ulike selskap som konsulent innenfor miljøstyring og miljørapportering og senest som ansvarlig for prosess og kvalitetsledelse.

 

 

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV HORDALAND  


Tverrgt. 4-6 5017 Bergen

Tlf: 55 33 58 19 / 40 49 70 74

http://www.fnf-nett.no/Hordaland / Hordaland@fnf-nett.no 

Organisasjonsnummer  

918 407 855  

                                                 

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV