La den siste store elva i Øystre Slidre renne fritt!

Vinda - fossefall

Etter hundre år med kraftutbygging har to tredjedeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Vinda er den siste store elva i Øystre Slidre som fortsatt renner fritt. Vi ber om at den også i framtida får gjøre dette!

 

Sju natur- og friluftslivsorganisasjoner i Forum for natur og friluftsliv Oppland går imot planene om utbygging av Vinda kraftverk fordi vi ønsker å ta vare på de store verdiene som er knyttet til elvelandskapet, naturmangfold og muligheter for friluftsliv i og ved elva. Det er vårt syn at vannkraftutbygging i dette området gir betydelige konflikter. Dette har utvilsomt blitt synliggjort gjennom det store lokale engasjementet mot utbygging og ved de nylige funnene av åtte utrydningstruede lavarter ved elva.

Vinda - fossefall

Området Vinda ligger i har høy opplevelsesverdi som et av få gjenværende dal- og naturområder lite preget av inngrep sammenlignet med øvrige deler av kommunen som i stor grad er preget av et langvarig høyt utbyggingspress.

En eventuell utbygging av Vinda kraftverk gir etter vår vurdering alt for store og negative inngrep i forhold til en begrenset produksjon av ny kraft. Den samfunnsmessige nytten ved utbyggingen vil derfor være lav sammenlignet med de verdiene som Vinda har i dag.

 

Vi mener at utbyggingen ikke kan anses å være samfunnsmessig nødvendig av hensyn til behovet for ny kraft siden Norge har et stort og dokumentert energisparingspotensial. Frigjøring av energi gjennom energisparing og effektivisering av eksisterende kraftverk for økt energiproduksjon er etter vårt syn viktigere tiltak enn bygging av nye kraftanlegg med store negative konsekvenser for friluftsliv og natur.

 

Vi viser også til elvas status som vurdert til vern ved siste supplering av verneplan for vassdrag og at den var innstilt til dette etter denne styringsgruppens vurdering. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) uttalte også i samme forbindelse: «… mener det har en rekke kvaliteter knyttet til et urørt og variert vannsystem med vesentlige verneverdier».

 

Viktige prinsipielle tema går på om vassdrag som tidligere har vært vernevurdert og fått dokumentert store verdier, uten videre kan utbygges til kraftproduksjon eller om disse i en situasjon med et stort nasjonalt kraftoverskudd isteden bør tas vare på for framtida. Vårt svar er at elver som Vinda burde vernes gjennom en ny nasjonal verneplan for vassdrag. Dette må etter vårt syn sambehandles med forslag til ny utbygging.