Krav om styring av bruksrett i utmark

Utmarkdsomstolen for Finnmark har den 23.01.2017 avsagt dom i saken hvor Nesseby bygdelag har krev styring av bruksrett i utmark.

Saken gjelder tvist om hvorvidt lokalbefolkningen på strekningen fra Álddajohkka/Meskelva i vest til grensen mellom Unjárgga gielda/Nesseby kommune og Vadsø kommune i øst, har opparbeidede, kollektive rettigheter med selvstendig rettsgrunnlag til bruk, styring og forvaltning av et nærmere definert utmarksområde i Unjárgga gielda/Nesseby kommune, herunder retten til å forvalte inntektene fra salg av jakt- og fiskekort. Tvisteområdet strekker seg fra Álddajohkka/Meskelva i vest til grensen mellom Unjárgga gielda/Nesseby kommune og Vadsø kommune i øst, og fra marbakken til Ánnejohmohki/Jakobselvkroken, alt beliggende i Unjárgga gielda/Nesseby kommune.

 

DOMSSLUTNING
 
1. Med unntak av forvaltningen av fisket i Suovvejohka/Bergebyelva, gjelder Finnmarkseiendommens styringshjemler i finnmarksloven ikke forvaltningen av jakt på storvilt, jakt og fangst av småvilt, ferskvannsfiske, sanking av egg og dun, stikking av torv til brensel og annet husbehov, plukking av multer samt forvaltningen av bufebeitet i et område på Finnmarkseiendommens grunn fra der Álddajohkka/Meskelva møter Varangerfjorden, derfra i retning nord langs Álddajohka/Meskelva og videre nord langs Elijasjohka og Geađgejohka, til der kjøreveien fra Nyborg krysser Geađgejohka. Derfra følger avgrensningen kjøreveien i retning nordøst til punkt nordvest for Davitvárri/høyde 451. Derfra er området avgrenset langs en rett linje i retning nordvest over Govdoaivi fram til grensen mot Deanu gielda/Tana kommune. Derfra er området avgrenset langs grensen mot Deanu gielda/Tana kommune i nordøstlig retning, og følger videre grensen mellom Unjárgga gielda/Nesseby kommune og Vadsø kommune, langs Ánnejohka/Jakobselva til punkt ca. 670 meter vest for der grensen for Varangerhalvøya Nasjonalpark krysser Ánnejohka/Jakobselva. Derfra avgrenses området av en rett linje i sørøstlig retning til punkt sørvest for Suovvejávri/Bergebyvannet ca. 460 meter vest for grensen for Varangerhalvøya Nasjonalpark. Derfra avgrenses området i rett linje i retning sørvest fram til punkt ved Čoskajeaggi ca. 480 meter sør for grensen for Varangerhalvøya Nasjonalpark. Derfra følger avgrensningen en rett linje østover til Ánnejohka/Jakobselva ved Aldonneset. Derfra følger avgrensningen grensen mellom Unjárgga gielda/Nesseby kommune og Vadsø kommune til Varangerfjorden. I sør er området avgrenset til marbakken i Varangerfjorden.
 
2. Den fastboende befolkningen på strekningen mellom Álddajohkka/Meskelva og grensen mellom Unjárgga gielda/Nesseby kommune og Vadsø kommune har alene rett til å forvalte bruksrettene nevnt i domsslutningen pkt.1 og til å disponere den økonomiske avkastningen av disse, inntil det fastslås ved rettskraftig dom eller på annet grunnlag som anerkjennes etter norsk rett, at også andre helt eller delvis har tilsvarende rett. Retten omfatter ikke forvaltningen av fisket i Suovvejohka/Bergebyelva.
 
3. Staten betaler 2 440 410,70 – tomillionerfirehundreogførtitusenfirehundreogti 70/100 – kroner til Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag til dekning av nødvendige utgifter med saken. Til fradrag kommer forskuddsbetalte utgifter med 1 960 148,90 – enmillionnihundreogsekstitusenetthundreogførtiåtte 90/100 – kroner. Gjenstående 480 261,10 – firehundreog åttitusentohundreogsekstien 10/100 – kroner blir å betale saksøkeren ved advokat Brynjar Østgård. 
 

 
 - 76 - 14-164739TVI-UTMA
4. Staten betaler 1 478 409,65 – enmillionfirehundreogsyttiåttetusenfirehundreogni 65/100 – kroner til Finnmarkseiendommen til dekning av nødvendige utgifter med saken.  
 
5. Staten betaler 244 279 – tohundreogførtifiretusentohundreogsyttini – kroner til Reinbeitedistrikt 6/5D til dekning av nødvendige utgifter med saken.   
 
 

 

Her kan du lese hele dommen.