Borg II innseilingsleden - klage på reguleringsplan

Borg FB- Hvaler vil ikke høre på klager

FNF Østfold leverte i november 2014 en omfattende klage på Hvaler kommunes reguleringsplan for BorgII - innseilingsleden til Borg Havn. Det gigantiske mudrings- og sprengningsprosjektet starter inne i Ytre Hvaler Nasjonalpark og de planlagte inngrepene truer bla. korallrevene i nasjonalparken.

Kommunen tok ikke klagen til følge og saken er derfor oversendt Fylkesmannen i Østfold.

Vi setter vår lit til at Fylkesmannen forstår det som ikke Hvaler kommune forstår - dette prosjektet er gambling med et naturområde av internasjonalt verdi (kaldtvannskorallene) og prosjektet vil trolig redusere vannkvaliteten rundt Hvaler i mange år framover. For ikke å nevne alle miljøgiftene som vil bli gravd opp og spre seg nedstrøms i Hvalerskjærgården.

Les den foreløpige saksgangen her: 

 

Borg Havn - et blindspor i arbeidet med å få gods over på kjøl og bane

NRK Østfold - morran

Innslag om Borg Havn på NRK Østfold den 13. okt. 2014. Dersom det skulle bli en oppgradering av havna så vil den økte godsmengden måtte kjøres på trailer 13 km gjennom tettbebygd strøk i Fredrikstad og opp til E6. Det er også 13 km gjennom tettbebygd strøk (og over Fredrikstadbrua) for å komme til Rolvsøy stasjon som er nærmeste aktuelle jernbanestasjon. Dette inkluderer enda to omlastinger og vil ganske sikkert ikke være aktuelt.

Hør innslaget her.   

 

Borg Havn prosjektet stoppet i utkast til statsbudsjett!

I regjeringens utkast til statsbudsjett er bremsene satt på for Borg Havn. Argumentet som blir brukt er økonomi. Vi regner imidlertid med at regjeringen også har skjelt til at å anlegge ei stamnetthavn uten tilkoblingsmuligheter til jernbane ikke er forenlig med målet om lavustlippssamfunnet i 2050. Se artikkelen i Fredrikstad Blad her.

Vindindustri - hvem skal betale for oppryddingen?

Havarert turbin

Utbygging av vindindustri er for tiden den største trusselen mot våre naturområder. Ikke bare fysisk nedbygging, men også støyen fører til at store områder blir lite egnet til friluftsliv.  Og hva skjer når vindturbinene er utrangert, noe som statistisk sett vil være etter 12 - 15 år?

 

I Sverige krever myndighetene at det stilles økonomiske garantier for oppryddingen før utbygger får lov til å begynne byggingen. Norges vassdrags- og energiverk (NVE) krever at eieren av vindindustrianlegget setter av midler til opprydding i løpet av det 12 driftsåret.

 

Risikoen er stor for at utrangerte vindturbiner derfor bare vil bli stående og forfalle slik tusenvis av vindturbiner gjør i Europa og USA.     Les mer om dette her!

 

Borg Havn utvidelsen må stoppes

BorgHavnOrtofoto

Borg Havn er planlagt som stamnetthavn for Østlandet. Havna ligger i Glommas utløp og det må graves opp 3,6 millioner kbm delvis forurenset mudder for å få plass til de store fartøyene som er planlagt. FNF Østfold mener at dette vil føre til alvorlig forurensing av sjøområdene omkring Hvaler og ut i den marine nasjonalparken med de sårbare kaldtvannskorallrevene som finnes der.

Det gjør ikke saken bedre at havna ikke har, eller vil kunne få direkte forbindelse til hverken jernbane eller hovedvei. All videretransport må skje med vogntog gjennom tettbebyggelsen i Fredrikstad.

Koordinator i FNF Østfold, Ola Wergeland Krog, var i dag i paneldebatt med Avdelingsleder i Kystverket Harald Andreassen. Oppslaget om saken på NRK finner du her, og oppslaget i Fredrikstad blad her.

Radiodebatten kan du høre på NRK Østfold i en begrenset periode.

FNF Østfold setter nå sin lit til at Stortingspolitikerne på Østfoldbenken tar hele sakskomplekset opp til ny vurdering. Det er ennå ikke for sent å snu.