Informasjon og ressurser

Bevilgningsbrev fra Miljødirektoratet 2017 

FNF får støtte fra Miljødirektratet til driften av forumet. Bevilgningsbrevet forteller hva hvordan FNF skal bruke midlene de har fått fra direktoratet.

Les bevilgningsbrevet 

 

 

 

Rundskriv om miljøforvaltningens innsigelsespraksis 2016

Klima- og miljødepartementet har nylig publisert rundskrivet «Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis».

 

Hensikten med rundskrivet er å bidra til en mer helhetlig forvaltningspraksis og gi økt forutsigbarhet for kommunal arealplanlegging. Rundskrivet klargjør temavis hva som er spørsmål av nasjonal eller vesentlig regional betydning eller som av andre grunner er av vesentlig betydning på klima- og miljøområdet innen kommunal arealplanlegging, og dermed gir grunnlag for innsigelse fra regional eller nasjonal myndighet.

Les rundskrivet 

 

 

Regnskapsmal fylkesvise FNF

Fylkesvise FNF skal levere regnskap til FNF nasjonalt etter utarbeidet mal.

 

Regnskapsmal fylkesvise FNF

(4. januar 2018)

 

 

Standardmal for felles høringsuttalelser og resolusjoner

Fylkesvise FNF skal skrive felles høringsuttalelser og resolusjoner på standardmal. Malen tilpasses hvert fylkets FNF.

 

Standard mal (Styringsdokumentets vedlegg 10)

 

Eksempel på standard mal tilpasset fylke

 

 

Se FNF sitt styringsdokument, vedlegg 3 "Retningslinjer for samarbeid og avklaringer i FNF" for mer informasjon.

 

 

Styreinstruks

FNF nasjonalt har vedtatt en styreinstruks (13.12.17) for eget styre.

 

Styreinstruksen er sendt til fylkesstyrene, med oppfordring om å utarbeide egne styreinstrukser med utgangspunkt i det regionale styrets oppgaver og roller.

 

Styreinstruks for FNF nasjonalt