Uttalelser

Uttalelser som FNF Akershus har skrevet, koordinert eller på andre måter bidratt til publiseres på denne siden.

 

Uttalelser i 2019 

Uttalelse til Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold

Miljøkrav til kantsoner/buffersoner er et svært viktig virkemiddel for å forhindre partikkelavrenning, fange opp næringssalter og forhindre erosjon og dermed unngå at vannkvaliteten i vassdragene forringes. Vi mener det derfor er veldig viktig å ikke innskrenke disse kravene. Videre mener vi at alle vannforekomster som fortsatt er overbelastet pga. jordbruksavrenning bør ha miljøkrav 1-5 i og at vannrelaterte naturtyper og vannlevende rødlistede arter bør vektlegges i større grad. Sendt sammen med FNF Østfold.

 

Sendt til Fylkesmannen Oslo og Viken

15. november 2019

 

 

Uttalelse til kommuneplan for Ullensaker 2019-2030

Vi oppfordrer Ullensaker kommune til å etablere en juridisk bindende grense for utbygging i arbeidet med kommuneplanen. Vi kommer også med tilbakemeldinger på arealinnspillene som er vurdert lagt inn i kommuneplanen.

 

Sendt til Ullensaker kommune

31. oktober 2019

 

 

Felles uttalelse planprogram + utfordringsdokument region Glomma

FNF Akershus sendte inn uttalelse sammen med FNF Vestfold, FNF Buskerud og FNF Oppland. FNF kom med innspill til medvirkningsprosessen og spilte inn tilleggstemaer som bør inkluderes i arbeidet. Tilleggstemaene var nedleggelse av skogsdammer, miljøvennlig flomsikring, vannkraft og konsesjonsvilkår og vann i urbane områder. I tillegg var det kommentarer til helhetlig forvaltning av Oslofjorden.

 

Sendt til Vannregionmyndigheten for Glomma, Østfold fylkeskommune

28. juni 2019

 

 

Felles uttalelse planprogram + utfordringsdokument region Vest-Viken

FNF Akershus sendte inn uttalelse sammen med FNF Vestfold, FNF Buskerud og FNF Oppland. FNF kom med innspill til medvirkningsprosessen og spilte inn tilleggstemaer som bør inkluderes i arbeidet. Tilleggstemaene var nedleggelse av skogsdammer, miljøvennlig flomsikring, vannkraft og konsesjonsvilkår og vann i urbane områder. I tillegg var det kommentarer til helhetlig forvaltning av Oslofjorden.

 

Sendt til Vannregionmyndigheten for Vest-Viken, Buskerud fylkeskommune

28. juni 2019

 

 

FNF Akershus' støtte til FNF Østfolds innspill til mandat KVU ny veiforbindelse øst for Oslo

FNF Akershus sendte en støtteuttalelse til FNF Østfold sitt innspill. Samferdselsdepartementet må sørge for at KVU-arbeidet favner bredere og at man vurderer både jernbane og sjøfartsløsninger i utredningen, da influensområdet for prosjektet er mye større enn området Moss/Fredrikstad i sør til Lillestrøm/Fetsund i nord.

 

Sendt til Samferdselsdepartementet

15. mai 2019

 

 

Uttalelse til Forslag til organisering av fylkeskommunale medvirkningsorganer i Viken

Medvirkning og deltagelse er dialog/forhandling som kan endre innstilling og posisjon hos involverte parter. Gjensidig informasjonsflyt er viktig. Høringer og prosessene rundt må derfor sikre at reell medvirkning/deltagelse blir mulig. FNF jobber sammen med frivillige organisasjoner og mange av våre samarbeidspartnere jobber ideelt og dermed på fritiden. Vi er derfor avhengig av at lokale og regionale myndigheter bidrar til frivillig sektor får gode arbeidsvilkår. Vi nevner digital tilgjengelighet, regionalt planforum, samarbeidsavtaler, dialogmøter og fagsamlinger.

Sendt til Viken fylkeskommune

2. mai 2019

 

 

Uttalelse kommuneplan arealdel Fet

Det er viktig med en bærekraftig arealbruk og å fortette med kvalitet i områdene der boligutbyggingen skal bli størst. FNF Akershus mener dette innebærer et godt kunnskapsgrunnlag om naturverdiene og bruken av området, verdien av ivaretakelse av sammenhengende grønne og blå strukturer og naturområder av stor størrelse og nærhet til grøntområder for befolkningen. Det er viktig at arealinnspill for nye byggearealer sees i sammenheng med behovet for nye boliger. FNF Akershus er fornøyd med at mange av våre interesser blir ivaretatt gjennom bestemmelsene lagt fram av kommunen. Vi savner imidlertid bestemmelser rundt kartlegging av naturmangfold i planprosesser. 

 

Sendt til Fet kommune

25. april 2019

 

 

Uttalelse til Regionreform og FNF

FNF nasjonalt har foreslått organisasjonsmessige tilpasninger i forbindelse med regionreformen som er på trappene. FNF Akershus støtter sammenslåing av FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Østfold og FNF Oslo til FNF Viken og Oslo. FNF Akershus støtter forslaget om at det i FNFs vedtekter innarbeides et formål om å bidra til økt lokalt engasjement. Vi mener videre at en gjennomorganisering av FNF ned til kommunalt nivå med lokale FNF er en forutsetning for å lykkes.

 

Sendt til FNF nasjonalt

1. mars 2019
 

 

Uttalelse til forslag til Strategiplan for FNF 2019-2023 + vedlegg

FNF nasjonalt har arbeidet fram en strategiplan for FNF. FNF Akershus mener gjennomorganisering ned til kommunalt nivå med lokale FNF er en forutsetning for å oppnå økt lokalt engasjement og at dette bør gjenspeiles i strategiplanen. Videre ønsker FNF Akershus at det legges til tekst angående naturens egenverdi som ligner setningen om verdien av friluftsliv. 

 

Sendt til FNF nasjonalt

1. mars 2019

 

 

Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel for Frogn 2018 -2030 (FNF Akershus)  Uttalelse til kommuneplanenes samfunnsdel for Frogn 2018 -2030(Frognmarkas Venner)

Frogn kommune lager ny samfunnsdel, og forslaget fra kommunen inneholdt mange gode momenter. FNF Akershus støtter uttalelsen til Frognmarkas Venner.

 

Sendt til Frogn kommune

9. januar 2019

 

 

 

Uttalelser i 2018 

Politiske innspill for natur og friluftsliv - FNF Akershus

FNF Akershus med tilsluttede organisasjoner har utarbeidet 16 punkter som vi mener det bør fokuseres på for å kunne gi befolkningen i Akershus gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv, i en natur som forvaltes på en bærekraftig måte.

 

Sendt til alle fylkeslag og kommunelag av de politiske partiene

30. november 2018

 

 

Uttalelse til melding om Setten vindkraftverk, Aurskog-Høland

FNF Akershus mener NVE bør anmode tiltakshaver om å trekke meldingen om Setten vindkraftverk siden planområdet omfatter viktige natur- og friluftslivsverdier, og det er tvilsomt om nytten av den fornybare energien kan vektlegges tyngre enn tiltakets forringelse av naturen.  Området er heller ikke inkludert i arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft på land, og det er sterk lokal motstand blant innbyggerne i nærområdet. 

Vi gir innspill til utredningsprogram i tilfelle prosjektet, mot formodning, videreføres. Generelt er det viktig for oss at alle utredninger må gjennomføres av seriøse firma i henhold til den velkjente og mye brukte metodikken i Statens vegvesens Håndbok V712. I tillegg kommer vi med spesifikke innspill til tiltakshavers foreslåtte utredningstemaer. 

 

Senst til NVE

30. november 2018

 

 

Brev til kommunen angående mulig vindkraftverk i Setskog
FNF Akershus ønsker med dette brevet å informere Aurskog-Høland kommune om de negative konsekvensene et vindkraftverk kan ha for interesser relatert til natur og friluftsliv. På bakgrunn av dette håper vi kommunen vil vurdere om behovet for vindkraft er stort nok til å rettferdiggjøre store, irreversible naturinngrep i kommunen.

 

Sendt til Aurskog-Høland kommune
14. november 2018

 

 

Innspill til nasjonal ramme for vindkraft på land

NVE jobber for tiden med å utarbeide et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Formålet med rammene er å bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon. Områdene skal velges ut med utgangspunkt i vindressurser og nettkapasitet, og avstemmes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn. Område 1 berører Hedmark fylke, område 2 berører Hedmark og Akershus. Uttalelsen tar for seg FNF Hedmark og FNF Akershus med tilhørende organisasjoner sine kommentarer rundt disse områdene.

 

Sendt til NVE

19. oktober 2018

 

 

Ang. utredningsarbeid for ny regional kraftsystemutredning for Oslo, Akershus og Østfold

Regional kraftsystemutredning for området Oslo, Akershus og Østfold skal revideres. Hafslund har i den forbindelse, sendt ut et varsel om oppstart av utredningsarbeid for ny regional kraftsystemutredning for Oslo, Akershus og Østfold for perioden 2018 - 2038. Oslo og omland friluftsråd, FNF Østfold, FNF Oslo og FNF Akershus sendte sammen et brev der vi ber om å holdes oppdatert.

 

Sendt til Hafslund

16. oktober 2018

 

 

Uttalelse kommuneplan arealdel Nannestad

Nannestad kommune har tatt gode beslutninger rundt arealinnspill. Vi er fornøyd med at kommunen vil tilrettelegge for arealeffektiv utbygging og grønn grense i møtet med befolkningsveksten og minner om hvor viktig det er å fortette med kvalitet i områdene der boligutbyggingen skal bli størst.

 

Sendt til Nannestad kommune

15. oktober 2018

 

 

Uttalelse til kommuneplanens arealdel Sørum

Sørum kommune har lagt fram en veldig god arealdel som ivaretar temaer innen vårt interessefelt, med oversiktlige framstillinger og et svært godt kunnskapsgrunnlag. Vi er fornøyd med at kommunen vil tilrettelegge for arealeffektiv utbygging og grønn grense i møtet med befolkningsveksten og minner om hvor viktig det er å fortette med kvalitet i områdene der boligutbyggingen skal bli størst. Vi påpeker behovet for å ivareta forbindelseslinjer og nærfriluftsområder i noen av enkeltområdene. Videre påpeker vi at lovbestemmelser angående fremmede arter bør inkluderes kommuneplanens bestemmelser.

 

Sendt til Sørum kommune

24. september 2018

 

 

Uttalelse kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Aurskog-Høland

Aurskog-Høland kommune har mange gode målsetninger for kommuneplanens arealdel. Vi savner henvisning til flere nasjonale og regionale føringer og ber om at disse blir inkludert. Vi er fornøyd med at kommunen vil tilrettelegge for arealeffektiv utbygging og grønn grense i møtet med befolkningsveksten. Vi minner om viktigheten av å fortette med kvalitet i områdene der boligutbyggingen skal bli størst.Vi anbefaler kommunen implementere en satsing på friluftsliv for å bedre befolkningens fysiske og mentale helse Både gjennom å bli med på Aktivitetsløftet i regi av Akershus fylkeskommune og ved å samarbeide med frivilligheten i kommunen. Videre ber vi om drift og skjøtsel som fremmer folkehelse og biologisk mangfold. Til slutt påpeker vi at konsekvensutredningen for arealinnspillene er noe uklar.

 

Sendt til Aurskog-Høland kommune

21. september 2018

 

 

Uttalelse til Bogen hyttefelt, behandling av endringsforslag til kommuneplanen 2018-2040 
FNF Akershus er fornøyd med at kommune ønsker redusere utvidelsen Bogen hyttefelt pga. natur- og friluftsverdier. Vi ber allikevel kommunen kreve følgende av utbygger hvis utvidelsen gjennomføres: Unngå privatisering av strandsonen, tilrettelegge for allmenn ferdsel, unngå at absolutt alt areal blir bebyggelse og anlegg, hensynta vilttrekk, ivareta elver og elvekanter og ivareta de viktige naturtypene.

 

Sendt til Hurdal kommune

30. august 2018

 

 

Uttalelse til planprogram for Gjerdrum kommuneplan 2018 -2030

FNF Akershus synes Gjerdrum kommune har mange gode målsetninger for kommuneplanens arealdel. Vi savner henvisning til noen nasjonale og regionale føringer: stortingsmeldingene om naturmangfold og friluftsliv, folkehelseloven og regionale plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Akershus og ber om at disse blir inkludert. Vi minner om og utdyper også viktigheten av å fortette med kvalitet i områdene der boligutbyggingen skal bli størst, dvs. godt kunnskapsgrunnlag om naturverdiene og bruken av området, verdien av ivaretakelse av sammenhengende grønne og blå strukturer og naturområder av stor størrelse og nærhet til grøntområder for befolkningen. Vi ber også kommunen ha et helhetlig perspektiv på arealplanleggingen i kommunen. 

 

Sendt til Gjerdrum kommune
28. august 2018

 

 

Uttalelse til ny felles kommunal veinorm for kommunene på Romerike

FNF Akershus savner et kapittel som omhandler temaet vei og biologisk mangfold. Kommunen er ansvarlig for ivaretakelse av biologisk mangfold gjennom å ivareta artsrike vegkanter og bekjempe fremmede arter. 

 

Sendt til Rælingen kommune

16. august 2018

 

 

Uttalelse til kommuneplan for Vestby 2019 -2030 (FNF Akershus) Uttalelse til kommuneplan for Vestby 2019 -2030 (FNF Vestby)

Vestby kommune jobber med samfunnsdel og arealdel, og forslaget fra kommunen inneholdt mange gode momenter. FNF Akershus bidro til uttalelsen fra FNF Vestby og støtter denne. I tillegg til generelle kommentarer inneholder uttalelsen tilbakemeldinger på avsnitt som er mangelfulle, særlig med tanke på naturmangfold. 

 

Sendt til Vestby kommune

14. august 2018

 

 

Uttalelse til reguleringsplan Ringeriksbanen og E16

FNF Akershus bistod OOF i arbeidet rundt saken og i utarbeidelse av denne høringsuttalelsen. Den omfattende uttalelsen støtter de samfunnsmessige positive effektene av Ringeriksbanen, men påpeker samtidig negative effekter for natur og friluftslivet i Marka og Bærum. Belastningene i Bærum/Marka er spesielt knyttet til de områdene der en skal etablere tunellåpninger (riggområder/tverrslag) for å kunne ta ut steinmasser fra hovedtunellen, og de store områdene på Sollihøgda der en skal lagre steinmasser permanent eller midlertidig. En hovedutfordring med planen er manglende vurderinger og dokumentasjon av naturmangfoldet i disse områdene. Også friluftslivsverdiene kommer noe dårlig fram i planen. I tillegg er det utfordringer knyttet til transport av masser og støy- og støvproblematikk knyttet til utnyttelse (steinknusing) av overskudds-massene.

 

Sendt til Bane NOR

29. juni 2018

 

 

Uttalelse til Nannestads kommuneplan for 2018-2035, samfunnsdelen

Nannestad kommune har lagt fram flere mål med strategier i forslaget til kommuneplan for 2018-2035. Da Nannestad har unike naturområder er vi glad for at kommunen setter fokus på ivaretakelse av disse, bl. a. gjennom arbeidet med kommunedelplan for biologisk mangfold. I følge kommuneplanen er Nannestad kommunes utfordringer bl.a. økt befolkningsvekst og utfordrineger relaterte til folkehelse. Vi anbefaler kommunen implementere en satsing på friluftsliv for å bedre befolkningens fysiske og mentale helse, både gjennom å bli med på Aktivitetsløftet i regi av Akershus fylkeskommune og ved å samarbeide med frivilligheten i kommunen. 

 

Sendt til Nannestad kommune

12. juni 2018

 

 

Uttalelse til planprogram for planvedlikehold av kommuneplanen Nes 2015-2030

I uttalelsen støtter vi kommunens forslag om endring av arealformål til ravineområde og andre kartlagte naturtyper omgjøres til LNF og passende hensynssoner som i større grad ivaretar områdene. I tillegg ba vi kommunen bruke kunnskapen til de lokale og regionale natur- og friluftsorganisasjonene i alle kommunens planprosesser.

 

Sendt til Nes kommune

18. mai 2018

 

 

Uttalelse til kommuneplan Hurdal kommune 2018 - 2040

I følge kommuneplanen er Hurdal kommunes utfordringer økt befolkningsvekst og livsstilssykdommer. Vi er fornøyd med at kommunen vil tilrettelegge for arealeffektiv utbygging og grønn grense i møtet med befolkningsveksten. Vi anbefaler kommunen implementere en satsing på friluftsliv for å bedre befolkningens fysiske og mentale helse, både gjennom å bli med på Aktivitetsløftet i regi av Akershus fylkeskommune og ved å samarbeide med frivilligheten i kommunen. Vi anbefaler kommunen å revurdere arealinnspill 1. Bogen - Hyttefelt i natur- og friluftsområde, og etterlyser mer utfyllende utredning rundt konsekvensene for arealinnspill 10. Haugnes - Motorsportbane på is i friluftsområde. Videre etterlyser vi også bedre tilgang til informasjon rundt planprosesser, tilgang til plandokumenter for vedtatte og igangsatte overordnete planer, og tilgang til kommunens kunnskapsgrunnlag. 

 

Sendt til Hurdal kommune

18. mai 2018

 

 

Uttalelse til søknad om nedleggelse av dammer på Nedre Romerike, Akershus

Uttalelsen tar for seg Tientjern, Abbortjern, Senneruddammen, Bæreggtjern, Lunderåsdammen og Lundertjern i Fet, Sørum og Skedsmo kommuner.

I uttalelsen begrunner vi hvorfor FNF Akershus er uenige med enkelte av vurderingene av konsekvenser i konsesjonssøknadene da flere av konsekvensvurderingene for landskap, naturmangfold, friluftsliv og samfunnsinteresser for oss synes å være vurdert for positivt. Videre mener vi at kunnskapsgrunnlaget bør også vurderes, slik at det er i tråd med blant annet naturmangfoldlovens krav. FNF Akershus fraråder å legge ned dammene i Akershus da vannene har verdi både for friluftsliv og naturmangfold. Vi ønsker sterkt at kommunene overtar disse. Om de allikevel skulle bli lagt ned foreslår vi krav til avbøtende tiltak.

 

Sendt til NVE

8. april 2018

 

 

Uttalelse til planprogram for ny vannforsyning Oslo

FNF Akershus bidro til uttalelsen fra OOF og DNT angående etableringen av bedre vannforsyning til Oslo, gjennom Bærum kommune. Uttalelsenen støttet etablering av bedre vannforsyning til Oslo, slik at vannberedskapen blir bedre og tryggere. Videre ble det påpekte at etableringen av tunellen medfører noen større utfordringer for natur og friluftslivet. Det dreier seg blant annet om de enorme steinmassene som skal ut av fjellet, og som det må finnes egnet bruk eller deponier for. I tillegg dreier det seg om etablering av tverrslag og bygg i viktig natur og friluftslivsområder og viktigheten av å unngå at vann og vassdrag påvirkes negativt av tunellbyggingen. Viktige momenter for natur- og friluftsinteressene er derfor: Valg av områder for tverrslag/dagsone og veier til disse områdene, massehåndtering og valg av områder for permanent og/eller midlertidig massedeponi, god utredning av temaer som angår natur- og friluftsliv og god medvirkning inkludert befaringer.

 

Sendt til Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

19. mars 2018

 

 

Uttalelse til Strategisk helse og velferdsplan 2018- 2030 for Nes kommune

Natur- og friluftsorganisasjonene i Akershus mener det som stor brist at friluftsliv mangler i Nes kommunes strategiske helse- og velferdsplan 2018 - 2030. Vi ba derfor kommunen  om å inkludere friluftslivsaspektene i planen. Dette ble begrunnet med at det er viktig å satse på friluftsliv i folkehelsearbeidet fordi friluftsliv gir bedre psykisk og fysisk helse, er en lavterskelaktivitet som trenger minimalt med forhandsferdigheter og fordi tilrettelegging for friluftsliv er lite ressurskrevende for samfunnet og den enkelte.

 

Støttet av Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Skiforeningen, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus, Norsk Organisasjon for Terrengsykling – Oslo og Omegn, Lillomarkas Venner og Bærum Natur- og Friluftsråd.

 

Sendt til Nes kommune

1. mars 2018

 

 

Innspill til søknad om tiltak i alunskifer på Taraldrud

Organisasjonene er glad for at det nå blir ryddet opp i alunskiferdeponiet på Taraldrud. Vi ønsker derimot ikke at området skal omreguleres og utvikles til døgnhvileplass for tungtransport etter at opprydningen er ferdig. E6 og det kommende beredskapssenteret i Marka vil sammen utgjøre enorme barrierer for tilgangen til Marka for Oppegårds befolkning. I tillegg vil nærfriluftsområdene bli støyforurensede. En døgnhvileplass vil forsterke barrierer og støyforurensningen ytterligere. Området bør tilbakestilles til naturområde.

 

Støttet av Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Oslo og Omland Friluftsråd, Skiforeningen, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus, Norsk Organisasjon for Terrengsykling – Oslo og Omegn, Lillomarkas Venner og Bærum Natur- og Friluftsråd.

 

Sendt til Statens strålevern

1. mars 2018

 

 

Klage på vedtak av hogstmelding i Nittedal

FNF Akershus og Friluftsliv i Nittedal (FRINI)/Nittedals friluftsorganisasjoner klaget på vedtak (datert 19. januar, ref. 2017/5269) av hogstmelding angående hogst i Nittedal sør for Varingskollen skisenter. Bakgrunnen for klagen er landbrukskontorets manglende kunnskap angående kulturverdier og kulturminner som finnes i området. Vi påpekte at det skal vises hensyn til den gamle ferdselsveien Sørslepen, ved at hogstmaskin og lastbærer kun krysser denne på ett punkt.

 

Sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus via Regionkontor Landbruk

8. februar 2018

 

 

 

Uttalelser i 2017 

Uttalelse til planprogram for skytebane på Lahaug, Skedsmo

FNF Akershus og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er sterkt imot en skytebane på Lahaugmoen i kanten av Gjelleråsmarka. Gjelleråsmarka er et viktig nærfriluftsområde for om lag 40 000 mennesker i Oslo, Nittedal og Skedsmo. Det er samtidig et område med variert biologisk mangfold. I søknaden om tillatelse til planarbeid i Marka, planlegges det for opptil 800 000 skudd i året. Det innebærer i gjennomsnitt over 2000 skudd per dag. Skytestøyen vil kunne bli svært plagsom for både turgåere og beboere i bebyggelsen som ligger kun 1,5 km fra skytebanen, og for sårbart dyreliv i Marka. Vi er også sterkt imot at en her planlegger å legge store deler av skytebaneanlegget i Marka. Stortinget var, under behandlingen av markaloven, helt tydelig på at en ikke ønsket etablering av nye skytebaner i Marka. Vi etterlyser også en utredning av det regionale behovet for en skytebane på Nedre Romerike før planprosessen fortsetter.

Hvis det allikevel skulle bli etablert en skytebane her kommenterer vi i denne uttalelsen en rekke punkter som må hensyntas i planprosessen.

 

Sendt til Skedsmo kommune

6. desember 2017
 

 

Innspill til konsesjonssøknad for helikopterplass på Taraldrud

Som paraplyorganisasjoner er Oslo og Omland Friluftsråds (OOF) og FNF Akershus' oppgave å ivareta markaloven, naturverdiene og friluftsinteressene for lokalbefolkningen i nærområdene til beredskapssenteret og lenger inn i Sørmarka og Østmarka. Avgjørende for helikopterstøy er valg av helikoptertrase og omfanget av helikopteraktivitet. I denne høringen foreslår vi innskjerpinger i omfanget og bruken av helikoptre som kan bidra til å redusere støyproblemene, uten at det går ut over beredskapsevnen. Vi påpeker også at traseene må legges slik at de i minst mulig grad rammer friluftsliv, natur og dyreliv. Gode kunnskaper om friluftslivet og naturverdiene i Marka er derfor nødvendige. Naturverdiene er i stor grad kartlagt. Friluftslivsverdiene blir kartlagt gjennom den pågående kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i regionen. Uttalelsen støttes av DNT Oslo og omegn, NOA, FNF Oppegård, FNF Oslo, Bærekraftig Follo, La21-Forumet i Ski, NOFOA og Oslo Elveforum.

 

Sendt til Luftfartstilsynet
22. november 2017

 

 

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for luftsportsenter på Krokstad

Planarealet for et foreslått luftsportsenter i Sørum kommune er en del av et stort, sammenhengende og viltpreget skogområde som strekker seg mot Aurskog-Høland og Fet. Flere lokale natur- og friluftsorganisasjoner har dette som kjerneområde for sine aktiviteter, og planarealet ligger svært nær populære og viktige friluftsområder med turstier, skiløyper og annen tilrettelegging. Stedet utgjør også leik- og leveområder for en stor bestand skogsfugl, og inneholder flere rødlistede arter. Ved siden av de viktige natur- og friluftslivskvalitetene mangler tiltaket hjemmel i regionale planer og gjeldende kommuneplan for Sørum. På bakgrunn av dette er FNF Akershus, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus og Den Norske Turistforening Oslo og Omegn sterkt imot planene om etablering av et luftsportsenter på Krokstad.  

 

Sendt til Norconsult

3. november 2017

 

 

Informasjonsbrev angående lovlig bruk av ny motorisert innretning «ThrustMe Skipack» 

En av de nyeste motoriserte oppfinnelsen på markedet er norskutviklede ThrustMe Skipack, en ryggsekk med en innebygd, batteridrevet motor som skal gi fremdrift i kombinasjon med ski, sykkel og lignende. Produktet markedsføres som at den er lovlig å bruke i utmark, men både Miljødirektoratet og Vegdirektoratet konkluderer med at ThrustMe Skipack defineres som motorisert kjøretøy iht. Motorferdselloven og Veitrafikklovgivningen. ThrustMe er derfor ulovlig å bruke i utmark.

 

Sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, kommuner i Oslo og Akershus og tilsluttede organisasjoner

31. oktober  2017

 

 

Uttalelse til Landbruks- og matdepartementets forslag til ny skogbruksforskrift for Marka

Etter en grundig prosess som inkluderte medlemsmøte og arbeidsgruppe i samarbeid Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og FNF Oslo leverte flere natur-, friluftslivs- og idrettorganisasjonene en felles uttalelse.Totalt støtter 18 organisasjoner uttalelsen.

Organisasjonene mener blant annet at kartlegging av Marka-verdiene må intensiveres, at all næringshogst (uansett størrelse) må meldes inn, at forvaltningen må skje gjennom åpne og transparente prosesser med god adgang til medvirkning fra organisasjonene, og at organisasjonene må ha rett til å komme med begrunnede innvendinger.

Vi håper den samlende uttalelsen er et tydelig signal til departementet om at våre innspill må hensyntas og innarbeides i forskriften.

 

Sendt til Landbruks- og matdepartementet

23. oktober 2017

 

 

Uttalelse til kommunedelplanen for klima og biologisk mangfold

Nesodden kommune arbeider med kommunedelplan for klima og biologisk mangfold. FNF Akershus bidro til uttalelsen fra FNF Nesodden. I tillegg til generelle kommentarer inneholder uttalelsen en del konkrete endringsforslag og enkelte tilbakemeldinger på avsnitt som er mangelfulle. Det ble også påpekt at FNF ønsker et nært og godt samarbeid med kommunen og at FNF Nesodden kan benyttes som en faglig
ressurs når det gjelder natur og friluftsliv.

 

Sendt til Nesodden kommune

6. juni 2017

 

 

Uttalelse til potensiell nedleggelse av Nord-Fløyta dam

Eidsvoll kommune vurderer å legge ned dammen på Nord-Fløyta i Eidsvoll kommune. FNF Akershus ønsker ikke dette da vannspeilet er grunnlag for naturoppplevelser og utøvelse av friluftsliv som bading, padling, tur- og skigåing og fiske. Vi oppfordrer Eidsvoll kommune til å finne gode løsninger for å opprettholde tilbudet.

 

Sendt til Eidsvoll kommune

15. mai 2017

 

 

Uttalelse til planprogram for ny friluftsøy i Lysakerfjorden

Bærum kommune vurderer a etablere en eller to øyer i Lysakerfjorden for å imøtekomme behovet for flere sjønære arealer til frilufts- og fritidsformål. Øyene er tenkt etablert gjennom oppfylling av stein fra utbyggingsprosjekter nær Fornebu. Generelt stiller FNF Akershus seg positiv til etablering av arealer for friluftsliv i et område med økende befolkning, som samtidig kan redusere slitasjen på Fornebus naturreservater. FNF Akershus er derimot skeptisk til etablering av en kunstig øy og medfølgende anleggsarbeid i et område med flere viktige naturverninteresser og verneområder. Alternative plasseringer bør vurderes.

 

Sendt til Bærum kommune

10. mai 2017

 

 

Klage på vedtak av detaljreguleringsplanen for Kastellåsen K4 

Et nærfriluftsområde/100-metersskog på Kastellåsen i Eidsvoll skal bygges ut med lave boligblokker. Området er et svært mye brukt nærfriluftsområde for befolkningen og for nærliggende barnehager og skole. I tillegg har det ofte blitt observert rødlistede arter. FNF Akershus leverte sammen med NOF OA og NOA en klage på dette vedtaket.

 

Sendt til Eidsvoll kommune

9. april 2017

 

 

Uttalelse til forslag om oppheving av vannscooterforskriften

FNF Akershus går imot regjeringens forslag om å oppheve vannscooterforskriften og likestille vannscootere med andre motorbåter. Å fjerne vannscooterforskriften vil bety mer vannscooterkjøring med høy hastighet og mye støy nær land, noe som er uheldig for natur og friluftsliv.

 

Sendt til Klima- og Miljødepartementet

23. mars 2017

 

 

Uttalelse til varsel og planprogram for Kommuneplan Vestby 2019-2030

Planprogrammet skal gjøre rede for blant annet formålet med kommuneplanrevisjonen, planprosess, medvirkning og hvilke områder i planens arealdel som skal konsekvensutredes. FNF spilte inn oppfølging av prosjektet "Kartelegging og verdsetting av friluftsområder", viktigheten av kartlegging av biologisk mangfold og ivareatkelse av sammenhengende naturområder og behovet for et bedre vern Follomarka.

 

Sendt til Vestby kommune
10. mars 2017

 

 

Uttalelse til planprogram for Ringeriksbanen og E16 mellom Høgkastet og Hønefoss

I Akershus omfatter prosjektet Ringeriksbanen deler av en ny jernbanelinje mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i Ringerike. Jernbanen vil gå i tunnel under viktige natur- og friluftsområder i Vestmarka som består av store sammenhengende skogsområder med skogsbilveier, betydningsfulle arter og naturtyper og et stort sti- og løypenett.

Omfanget av inngrep i Bærum omfatter selve tunnelinngrepet, beredskapsplass, dagsone for anleggsvirksomhet, massedeponi og eventuell ny veiadkomst hvis dette må etableres.

FNF Akershus mener det er viktig å inkludere natur- og friluftsorganisasjonene i valg av disse områdene og at vi ellers mottar alle brev og oppdateringer og at vi er med på videre planarbeid gjennom dialogmøter.

 

Sendt til Bane NOR (tidligere Jernbanerverket)
16. januar 2017

 

 

Uttalelser i 2016 

Uttalelse til planprogram for Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Etter mye diskusjon ble det dessverre bestemt at Politiets Nasjonale Beredskapssenter skal plasseres på Taraldrud i Ski kommune, innenfor Marka. Beredskapssenteret blir lagt så tett opp til de viktigste friluftsområdene til Oppegård kommune, og vi er bekymret for fremtidig støy og tilgang til naturområdene i øst. FNF Akershus mener at det nå er viktig å sikre minst mulig skade gjennom å styrke friluftslivet i nærområdene med avbøtende tiltak, og å styrke mulighetene til å bevege seg gjennom utbyggingsområdet og ut i Sørmarka og Østmarka.

 

Sendt til Justis- og Beredskapsdepartementet
8. desember 2016

 

 

Uttalelse til kommunal planstrategi Enebakk kommune 2016-2019

Den kommunale planstrategien benyttes til å vurdere kommunens planbehov og planprioriteringer i kommunestyreperioden. FNF Akershus spilte inn friluftsliv som tiltak for bedring av folkehelsen i Enebakk og anbefalte kommunen å bli med på prosjektet "Kartlegging og verdsetting av friluftsområder".

 

Sendt til Enebakk kommune

17. oktober 2016

 

 

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus, 2016-2030

FNF Akershus har i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd utformet et høringssvar på en av året viktigste planer i Akershus. Planen og arbeidet bak dokumenterer tydelig at friluftsliv er svært viktig for fysisk og psykisk helse. Vi er fornøyd med at planen gir mer midler til friluftsliv, har gode mål for aktivitet og presenterer gode virkemidler for å nå målene. Vi skulle derimot ønske at planen var mer tydelig og har i denne uttalelsen pekt på områder der planen kan konkretiseres og forbedres.

 

Sendt til Akershus Fylkeskommune
27. september 2016

 

 

Kritikk til saksbehandlingen av Kilen sjøflyplass 

Etter nedleggelsen av Fornebu som hovedflyplass i 1998 skulle også all flyvirksomhet knyttet til Fornebulandet opphøre. Etter vurderinger av fagkunnskap og nasjonale mål og retningslinjer konkluderte Direktoratet for naturforvaltning med at Kilen Sjøflyplass, en sjøflyhavn i Storøykilen i Bærum kommune, skulle legges ned grunnet Bærums ansvar for natur- og friluftsinteressene i området. Bærum kommunestyre går nå inn for fortsatt drift av sjøflyhavna i et svært viktig natur- og friluftsområde. Denne beslutningen er i motstrid med anbefalingene til natur- og friluftsorganisasjonene og er basert på kritikkverdige påstander og et saksgrunnlag som FNF i Akershus mener ikke er riktig.

 

Sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

22. juni 2016

 

 

Forslag til bruk av el-sykler i utmark  

Klima- og miljødepartementets mål med forslaget er å tillate bruk av el-sykler i utmark innenfor visse rammer.

El-syklingen skal kun være tillatt på veger og opparbeidete stier (turveier med toppdekke av grus) i utmarka. Her er Marka og verneområder inkludert.

El-sykkelen skal følge kjøretøyforskriftens definisjon av sykkel og ikke gå fortere enn 25 km/t (forutsatt at en hjelper til med pedalene). Maksimal hastighet når pedalene ikke tråkkes rundt skal være 6 km/t og den maksimale effekten skal være 0,25 kW (0,34 hk).

El-sykler med større motorer klassifiseres som moped i henhold til forskriften.

FNF Akershus støtter alle disse punktene.

 

Sendt til Miljødirektoratet

4. mars 2016

 

 

Ny erstatningsbestemmelse etter markalovens § 11

Marka er en svært viktig arena for natur- og friluftslivet i fylket. FNF Akershus støtter derfor departementets forslag til endring av markalovens paragraf 11. Det vil øke mulighetene for å få vernet nye området som friluftslivsområder for friluftsliv og naturopplevelse. 

 

Sendt til Klima- og Miljødepartementet

8. januar 2015

 

 

 

Uttalelser fra 2015 og tidligere

Uttalelser fra 2015 og tidligere.