Uttalelser 2019

(11.11.2019) Innspill til besøksstrategi Nærøyfjorden

Hvordan sikre verneverdiene når veksten går til himmels?

 

(07.11.2019) Innspill til utvidelse av planområde Kokstaddalen - Posten

Innsjøer, vassdrag og våtmark skal bevares av hensyn til naturmangfold, overvannshåndtering, klimatilpasning og folkehelse.

 

(11.10.2019) Innspill til Svoldal kraftverk NVE saksnummer 201902062

Samlet last vurderinger må gjennomføres

 

(04.10.2019) Innspill til Skogplan for Bergen Kommune 2019 - 2029

Det er flerbrukets verdier som må optimaliseres

 

(01.10.2019) Fortsatt ingen mest egnede områder for vindkraftindustri i Hordaland

Innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land

 

(01.09.2019) Innspill til Kvinnherad kommune Maurangervassdraget

Innspill til revisjonskrav

 

(03.08.2019) Detaljregulering Liland Nord

Matjorden må få ligge, det er lettere å flytte biler..

 

(31.07.2019) Områdeplan Lonena, Knarvik - Lindås kommune

Nærområder med unike kvaliteter for fugl og folk må ivaretas

 

(29.07.2019) Innspill planprogram kommunedelplan E16/E39 Arna/Vågsbotten/Klauvanseest
Overordnet planlegging må legge rammer - vi kan ikke tillate at vi planlegger oss inn i en ny flyttesjau for matjord

 

(05.07.2019) Innspill til kommune- og fylkespolitikere valg 2019
Det er i distriktene det skjer - du som lokalpolitiker har en svært viktig rolle!

 

(01.07.2019) Innspill rullering av Regional plan Hardangervidda

Avgjørelsen om Kommunedelplan Sysendalen må føre til andre utvidelser av nasjonalt villreinområder

 

(30.06.2019) Innspill hovedutfordringer i vassregion Hordaland

Få fart på vilkårsrevisjonene og sett rammer for reelle § 12 vurderinger

 

(21.06.2019) Innspill Gjelet kraftverk, Jondal kommune 

Avklaringen vedrørende samlet belastning er allerede gjort

 

(14.06.2019) Innspill til avgrenset høring på Kvam herads kommuneplan

Innspill på akvakultur, samlet belastning, nye nasjonale forventninger og bestemmelser

 

(05.06.2019) Brev til kommunene - Innspill til kommunenes behandling av forslaget til Nasjonal ramme for vindkraft på land

Kjære kommuner, det er dere som må sikre medvirkning  

 

(01.04.2019) Pressemelding FNF Hordaland i forbindelse med fremleggelsen av Nasjonal ramme for vindkraft på land

Det finnes ikke mest egnede områder for storskala vindkraft på land i Hordaland

 

(19.02.2019) - Inspill til Områdereguleringsplan Nyborg Næringsområde (planID 62360000) Transformer næringsområdet, ikke Forvatnet!

 

(31.01.2019) - Forum for natur og friluftsliv støtter Kvinnherad Turlags klage på konsesjonsvedtaket i Hellandselva - Onarheim kraftverk

Klage Onarheim kraftverk NVE saksnummer 201406675

Uttalelser 2018

(19.12.2018) Innspill til strategisk planprogram for I/L6

Matjord er best å ivareta der den er

 

(05.12.2018)  Innspill til KPA Austrheim kommune - tredje gangs offentlig ettersyn

Øksnesmarka er et unikt natur- og friluftslivsområde og må si sin helhet avsettes til arealformål LNF

 

(20.10.2018) Innspill til Nasjonal Ramme for vindkraft på land

Ingen mest egnete områder i Hordaland

 

(14.09.2018) Innspill kommuneplanens arealdel Masfjorden kommune

Innspill fra FNF Hordaland til Masfjordens KPA

 

(29.08.2018) Uttale vedr. sak 182/18 i KMBY møte 6.9.2018

Utttale avklaring av planinitiativ i Åstveitskogen

 

(22.08.2018) Kort uttale reguleringsplan E134 Vågsli - Seljestad

Uttale E134 til Odda kommune

 

(26.06.2018) Høringsuttale Kvam herad Kommuneplan

Uttale ny kommuneplan Kvam herad

 

(25.05.2018) Fråsegn om Øvre Årvikelva Kraftverk, Jondal Kommune

FNF Uttale Øvre Årvikelva

 

(25.05.2018) Høyringsuttale Opedal Ljosverk - minikraftverk

FNF Uttale Opedal Ljosverk

 

(10.05.2018) Høringsuttalelse Opo og Sandvinvatnet - flomsikring og kraftverk

Flomlukealternativet ivaretar sikkerheten og vernet

 

(15.04.2018) Høringsuttalelse NorthConnect saksnummer 201101044 likestrømsforbindelse Norge - Storbritannia

FNF innspill fra Vestlandet - "Samlede miljø- og naturvirkninger som følge av ny mellomlandsforbindelse må kartlegges"

 

(16.03.2018) Inspill til 17/19099 Helikopterlandingsplass i Simadal

"Ja til et bærekraftig og naturbasert reiseliv!"

 

(20.02.2018) Høringsuttalelse – NVE saksnummer 201606897 Opo og Sandvinvatnet –
kraftverk med flomtunnel

Kraftverk i Opovassdraget

 

(17.02.2018) Innspill temakart sammenhengende blågrønne strukturer - KPA 2016

Temakart sammenhengende blågrønne strukturer

 

(31.01.2018) Innspill Kommuneplanens arealdel 2016 – Bergen kommune

Innspill KPA 2018 Bergen Kommune

 

(19.01.2018) Klage på vedtak Bjørndalen kraftverk NVE saksnummer 201207507

Klage Bjørndalenkraftverk (1), Klage Bjørndalenkraftverk (2, 02.02.2018)

 

(19.01.2018) Klage på vedtak Nedre Seljestad kraftverk NVE saksnummer 201106943

Klage Nedre Seljestad Kraftverk. Odda kommune

 

(14.01.2018) FNF Sogn & Fjordane og FNF Hordaland  - Innspel til høyring om endring av vassforskrifta og naturmangfaldlova

Uttalelse høyring vassforskrifta og naturmangfoldlova 

 

(12.01.2018) Krav om utsettelse av konsesjonsprosessen Opo og Sandvinvatnet - kraftverk og flomsikring

Krav om utsettelse av konsesjonsprosessen til flomlukealternativet er utredet

 

Uttalelser 2017

(03.12.2017) Uttalelse Onarheim kraftverk, Kvinnherad

Utalelse konsesjonssøknad NVE saksnummer 201406675

 

(17.11.2017) Anmodning til KMD vedrørende kommunedelplan BLÅE, Bergen kommune

Anmodning til KMD om å revurdere BLÅE og nasjonale retningslinjer for jordvern

 

(05.11.2017) Uttalelse Folkedal II, Granvin

Uttalelse konsesjonssøknad NVE saksnummer 201700558

 

(01.11.2017) Innspill til planprogram for 420kV Blåfalli/Sauda - Gismarvik/Håvik

Innspill planprogram 420 kV NVE saksnummer 201705405

 

(26.10.2017) Innspill til oppstart av planarbeid Kokstaddalen gnr 111 bnr 83 m. fl.

Innspill til oppstart av planarbeid Kokstaddalen

 

(20.10.2017) Innspill til revisjon Røldal - Suldal

Uttalelse revisjon Røldal - Suldal

 

(30.06.2017) Uttalelse - Solheimsdalen kraftverk, Tysnes kommune

Uttalelse Solheimsdalen kraftverk

 

(21.06.2017) Innspill Nettutviklingsplan 2017, Statnett

Innspill Nettutviklingsplan 2017

 

(28.04.2017 Uttalelse - Småkraftpakke i Odda, Hordaland

Uttalelse - Småkraftpakke Odda

 

(07.04.2017) Uttalelse - Gjerstadfossen kraftverk i Osterøy kommune, Hordaland

Uttalelse - Gjerståfossen

 

(31.03.2017) Innspill til melding 420kV Mauranger- Samnanger (NVE Saksnummer 201302024 )

Uttale melding Mauranger- Samnanger

 

(17.03.2017) Uttalelse - Søknader om løyve til å bygge 7 småkraftverk i Voss kommune, Hordaland

Uttalelse - småkraftpakke Voss

 

(08.03.2017) Innspill vedr. NVEs vurdering etter Biofokusrapport fra nedre deler av Øystesevassdraget

Uttalelse vedr NVEs vurdering av Biofokusrapport og innkomne uttalelser

 

(02.03.2017) Innspill melding Opo og Sandvinvatnet - flomsikring og kraftverk

Uttalelse Opo og Sandvinvatnet - flomsikring og kraftverk

 

(28.02.2017) Regulering av Rennedalsvatnet - Gjerde kraftverk

Uttalelese - Regulering av Renndalsvatnet - saksnr. 201401011

 

(02.02.2017) Innspill til forslag om å oppheve vannscooterforskriften

Ja til trivsel, nei til frislipp av vannscooter - Hva mener din kommune?

 

(31.01.2017) Lonena – Oppstart av planarbeid – innspill til konsekvensutredning, Lindås kommune

Innspill Lonena - Oppstart av planarbeid - Lindås Kommune

 

(18.01.2017) Innspill til mulighetsstudie for flomdempende tiltak i Vossovassdraget - Flomsikring innenfor rammene av verneplan.

Høringsinnspill mulighetsstudie flomdempende tiltak i Vossovassdraget 

Uttalelser 2016

(27.10.2016) Norge har råd til villfisk i Hardangerfjorden - Støtteerklæring for å inkludere genbank for anadrom fisk i statsbudsjettet 2017.

Støtteerklæring - genbank for anadrom fisk i Hardangerfjorden inn i statsbudsjettet 2017

 

(21.10.2016) Uttalelse merknad til Olje- og energidepartementets sluttbehandling av utbyggingsprosjekt i Øystesevassdraget

Merknad - etter sluttbefaring i Øystesevassdraget 1.9.2016

 

(30.09.2016) Uttalelse vedr. overføring av Reppaelva til Tveitelva kraftverk

Høringsuttalelse - Overføring av Reppaelva til Tveitelva kraftverk

 

(23.09.2016) Uttalelse vedr. Regional planstrategi - Hordaland Fylkeskommune
Høringsuttalelse - Regional planstrategi - Hordaland Fylkeskommune

 

(15.09.2016) Utalelse vedr. 132kV Mauranger-Jukla-Eidesfossen-Herand

 Høringsuttalelse - 132kV Mauranger - Jukla - Eidesfossen - Herand

 

(08.07.2016) Uttalelse vedr. Modalenpakken
Høringsuttalelse - Modalen småkraftpakke - Kvernhusfossen-Nåmdalselvi-Tverråni-Budal II-Todeilselva-Seljedalselva-Bleidalselva-Almelidelva


(24.06.2016) Uttalelse vedr. Vaksdal 2 småkraftpakke

Høringsuttalelse FNF Vaksdal II_småkraftpakke - Leirofossen - Steinsedalselvi - Fjellfossen - Nonstadgilet