Slutt på fluor i skispora - natur, helse og inkludering vinn fram

FNF Møre og Romsdal har mellom anna meint noko om det det uansvarlege i fluorskismurninga (langrenn) knytt til skade på menneske og miljø samt at det ekskluderer ungars aktivitet. I eit brev i til skiforbundet i 2017 bad vi om at skiforbundet tek ansvar og stanser denne miljøskadelege fluorbruken slik at enkeltindivida i skiidretten slepp å gjere eit eige etisk val sjølve. No har FIS Coucil (den 23.11.2019) vedteke eit totalt fluorforbod i alle skigreiner frå sesongen 2020/21. Vi gratulerer idretten med ein siger for alle i skiløypa !

Brev til Norges Skiforbund om fluor - 11 okt 2017Lundalen 008

Husbrenning og anna brenning

Statens vegvesen (SVV) har bestemt at 26 stk boligar og andre bygningar som er innløyst i høve med bygging av ny E39 Lønset-Hjelset skal brukast som øvelseobjekt for brannmyndigheitene. Dei grøne organisasjonane i fylket har i eit brev til SVV peika på kva negative konsekvensar brenning har for folk og natur. Vi meiner at å spreie miljø- og helseskadelege stoff på den måten er uheldig og verkar negativt inn på folks haldning til brenning av avfall. FNF Møre og Romsdal ber Statens Vegvesen om å gjere greie for kva slags vurderingar som er gjort i høve til brenning av dei 26 bygningane på ny E39 Lønset-Hjelset. Vidare ber vi om å få innsyn i avtalen gjort mellom partane og kva økonomi som ligg i dette.

Sjå: Brev til Statens vegvesen om brenning av hus - 21 okt 2019

 

Brenning kr 40 000 - riving kr 140 000 på Brokelandsheia

UTMARKA ER FOR ALLE, SJØLV I JAKTTIDA

FNF Møre og Romsdal legg fram ei pressemelding før jakta:

 

Hausten ei fantastisk fin tid for å hauste av naturens goder. Det vere seg bær, sopp eller andre gode eller berre vere ute på tur. Med hausten kjem au jakta og no på søndag 1 september starta hjortejakta. Diverre er det somme jegermiljø som meiner at skogen er berre til for jakt på hausten. Dette kan gi seg utslag i kjefting på turgåarar eller skilting for å skremme turfolket ut av skogen.Vår unike Friluftslov gir alle lov til å vere ute i utmarka, også på hausten. Skilting og utilbørleg adferd med hensikt å skremme andre enn jegarar ut av skogen er ulovleg jfr denne loven. Friluftsorganisasjonane vil oppfordra alle brukarar av naturen vår til å ta omsyn til kvarandre og gi plass til alle – GOD HAUST, INNHAUSTING OG SKITT JAKT   Jaktskilt

Gondolbane på toppane i Romsdalsalpane ?

No er det til høyring ei reguleringsplan som legg til rette for å byggje ei gondolbane frå Åndalsnes opp til Nesaksla samt diverse sørvisanlegg på Nesaksla. Forum for Natur og Friluftsliv synes det er viktig å sikre eit naturvenleg friluftsliv i Noreg for framtida, og det er viktig at reiselivssatsinga blir meir berekraftig og dermed meir naturbasert enn ho har vore til no. Vi trur at Romsdalseggen som no er eit sentralt turmål i nasjonal- og internasjonal samanheng, vil bli forringa av gondolbana.  Vi rår difor Rauma kommune til å ikkje tillate bygging av gondolbane m.m. slik det her er omsøkt. 

sjå Uttale til detaljregulering gondolbane Åndalsnes - 4 juli 2019

 Romsdalseggen - frå DNT Romsdal (Foto Line H. Braute)

Friluftsliv er gratis

FNF Møre og Romsdal bryr seg mellom anna om ålmenta sine rettar samt gratisprinsippet i vår friluftslov. Vi ser at på ein del turparkeringsplassar i fylket vårt er det krevd inn p-avgift. Vi har no bede to kommunar i fylket (Vestnes og Gjemnes) gjere turparkeringa på dei statleg sikra parkeringsplassane på Ørskogfjellet og Fursetfjellet i Gjemnes kommune gratis. Vestnes kommune har allereie svara positivt på dette og vil avslutte betaling for turparkering på Ørskogfjellet.  

 

Brev til Vestnes kommune om p-avgift - 5 april 2019

Brev til Gjemnes kommune om p-avgift på Fursetfjellet - 3 juni 2019

Lusegift skader naturen

I nyheitene no har vi igjen fått informasjon frå forskarar om at lusegifta som oppdrettsnæringa brukar, denne gongen hydrogenperoksid, sannsynlegvis har dramatiske konsekvensar for skalskifte til reke. Desse urovekkande opplysningane om lusegifta og skaldyra stemmer diverre litt for godt med det faktum at rekefiskarane i våre fjordar sluttar grunna at det er ikkje meir reke å fiske på. Det er jo eit paradoks at den kjente rekebåten ved bryggja i Molde (Metho) no er borte frå bybildet medan rekefiskaren driv i oppdrettsfrie farvatn (Oslofjorden). FNF Møre og Romsdal har i eit skriv den 20 sept 2018 til myndigheitene framsatt si bekymring for korleis kjemikaliebruken i oppdrettsnæringa er handsama av offentlege myndigheiter. Vi krev stopp i bruken av medikament som hindrar skalskifte eller på annan måte påverkar ville artar når slike medikament kan sleppe ut av merdene. Viss dette fører til at lakselusnivået blir uakseptabelt, må fiskevolumet reduserast slik at ein får kontroll. Det er heilt uaktuelt å utsetje havet for eksperiment slik som no, der økologien kan kollapse. Lusegift - uttale - 20 sept 2018

Gummigranulat ut i naturen er ikkje greitt

Kunstgressbaner med gummigranulat frå bildekk har blitt svært vanleg samstundes som at Miljødirektoratet fastslår at dette er den nest største kjelda til mikroplast ut i naturen i Norge i dag. Ved førespurnad til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om dette gummigranulatet får vi opplyst at spreing av gummigranulat utanfor sjølve bana reknast som forsøpling og ikkje er lov. Vi får også opplyst av Fylkesmannen at kommunen har myndigheit til å krevje opprydding. Samstundes registrer vi at vår fylkeskommune fortsett å løyve midlar til kunstgrasbaner, seinast i år ved tilsagn om statstilskot (spelemidlar) til 15 baner i 12 kommunar i fylket vårt. Vi  har vald å følgje opp desse 12 kommunane med å plukke ut 1/2 tilfeldig utplukka eksisterande kunstgrasbaner for å sjekke korleis desse blir drifta.  Med heimel i miljøinformasjonslova har FNF Møre og Romsdal i brev den 16 okt. 2018 bede utvalde kommunar om dokumentasjon på korleis gummigranulatet blir behandla på konkrete kunstgrasanlegg (teke frå anleggsregisteret). 

 

Eks på kommunebrev; Brev til Haram kommune om kunstgrasbaner - 16 okt 2018

Ulovlege søppelplassar - kva gjer vi ?

Det er eit fole fokus på forsøpling i tida. Mykje knytt til marin forsøpling og plast, men også knytt til kva som skjer på land og anna forsøpling enn plast. Jfr forureiningslova er det kommunane som skal handtere dei ulovlege søppelplassane. Vår erfaring er diverre at dette handterer kommunane veldig dårleg både knytt til kartlegging og at kommunane viser liten framdrift/resultat på dei søppelplassane som vi eller einskilde personar melder inn.

FNF Møre og Romsdal ber kommunane og dei interkommunale renovasjonsselskapa i fylket vurdere å bruke metoden som BIR no praktiserer i 8 kommunar rundt Bergen. FNF Møre og Romsdal med sine organisasjonar vil bidra med konkrete tips kor utfordringane med desse ulovlege søppelplassane er.

Brev til kommunane og dei interkomm renovasjonsselskapa - 30 april 2018

 

 

Vipa er komen - våren er her

Mange kjenner både vipa og storspoven og ser desse som vårfuglar i syn og lyd. Dette er artar som har vore vanlege fuglar i Møre og Romsdal, men dei siste åra har dei blitt sjeldne. Me er usikker på kva tilbakegangen i bestandane skyldast. Om det er endringar i det landbruket her i landet eller forhold utanfor Norges grenser – eller kanskje begge deler?Vipe foto. Ingar Jostein Øien

Sjikanøse stengsel - kommunane bryt friluftslova og forvaltningslova

FNF Møre og Romsdal sendte 22 jan. 2018 ut ei pressemelding til fylkets kommunar og media knytt til at kommunane ikkje svarer på brev/e-postar frå FNF knytt til sjikanøse stengsel. Dette er eit brot både på folkeskikk, forvaltningsskikk, forvaltningslova og friluftslova. FNF sendte med dette ein klar beskjed til kommunane at dei må ta ansvaret dei har for å sikre ferdselsretten til folk flest.

Hummar berre for enkelte i allmenninga ?

FNF har kome med ein uttale til søknad om havbeite av hummar på Senholmane i Sandøy kommune då vi meiner at dette er eit viktig vegkryss. Havet og fjordane i Norge er ein felles allmenning som alle er medeigar i. Frå før har rikingane tent absurde mengde pengar på vår felles allmenning innan fiskeri og oppdrett.  Vi finn det rett at framtidas generasjonar må bli representert ved fordeling av rettar i dagens ressursar (her hummar) og vil be om at dette blir satt opp i eit langsiktig allmenningssystem. Vi meiner at søknaden er i strid med gjeldande arealplan for Sandøy kommune for 2015-2027 og må avslåast aleine av den grunn. Vi meiner at vi ikkje er tent med å gi konsesjon for havbeite for hummar på Senholmane då dette medfører store ulemper for ålmenta og fort kan gi presedens for nye eksklusive rettar i allmenninga. 

Uttale havbeite Hummar i Sandøy kommune - 5 mai 2017

 

Hummarfiske - tradisjonelt

Kunstgrasbaner med gummigranulat som forureinar naturen

Plast som kommer på avveie i naturen, kan spreie miljø- og helseskadelege stoff. I tillegg bind plast/mikroplast til seg miljøgifter som allereie finnes i naturen og konsentrasjonen av miljøgifter kan mangedoblast. Plastpartikler kan difor vere helseskadelege og er ein kjelde til opptak av miljøgifter i organismar. FNF Møre og Romsdal har sendt ein uttale til kommunane i fylket om gummigranulat frå kunstgrasbaner som forureinar. I dette brevet uttaler vi at spreiing av gummigranulat ut i naturen/sjøen knytt til snømåking/drift av ei kunstgrasbane er i strid med forureiningslova og at kommunane må syte for å stoppe slik forureining straks. Vidare meiner vi at ein må vurdere anna oppbygging og fyllmasser i dei kunstgrasbanene som no er under planlegging. Heile uttalen sjå Brev til kommunane om kunstgrasbanar og gummigranulat - 6 feb 2017

 

Gummigranulat frå kunstgrasbane - foto Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 

Ja til trivsel, nei til frislipp av vannskuter (Ferrari) på sjøen

Det er no til høyring eit forslag (høyringsfrist 23.03.2017) om å likestille vannskuter med fritidsbåt. Dette vil føre til fleire vannskutarar i høg fart nær land. For å synleggjere kva  revolusjon i hastigheit vi snakker om på sjøen er det gjort akselerasjons- og hastighetstester av vannskuter opp mot Ferriari og vannskuteren vinn (hastighet/akselerasjon på 120 knop(216 kmh)/2,9 sek).

 

FNF Møre og Romsdal har skrevet eit brev til kommunane i fylket og bede dei kome med ein uttale knytt til dette forslaget om frisleppet av vannskuter.

Forum for natur og friluftsliv meiner at Norge har ein av verdas flottaste kyster og vårt fylke er spesiell ved dei unike fjordane. Vi håper at kommunane vil bidra til å ta vare på trivselen og dei gode opplevelingane på og ved sjøen.    

Les brevet her: Brev til kommunane om vannskuter - 24 jan 2017

 

Vannskuter og fugl 

Friluftslova og sjikanøse stengsel

FNF Møre og Romsdal har i brev til kommunane i fylket informert om friluftslova og sjikanøse stengsel. Vi har bede kommunane rette merksemd på at å hindre lovleg ferdsel etter friluftslova ikkjer er greitt og må gjerast noko med. Vi har fulgt opp konkrete saker for å få desse sjikanøse stengsla fjerna slik at ålmenta ikkje blir hindra i å ferdast.

 

Informasjonsbrev: Informasjosbrev til kommunane om sjikanerande stengsel - 5 sept 2016

Eks på spesifikt brev om sjikanøst stengsel: Molde - Røbekk - førespurnad om sjikanøst stengsel 9 sept 2016

Privat skilt ved Røbekk

Ann Marit Rakstang Vikan frå Tingvoll fekk i dag «Friluftslivets ildsjelpris 2016»

Prisen vart i år delt ut for fjerde gong, til ei eldsjel som brukar tida si på å legge til rette for at andre skal få oppleve meir friluftsliv. Det er Norsk friluft som står bak utdelinga.

 

Ann Marit Rakstang Vikan frå Tingvoll seier ho deler prisen med heile 4H-organisasjonen.  4H er ein barne- og ungdomsorganisasjon, som har fokus på natur og menneske. Vikan har vore aktiv i 4H i 21 år, både i nærmiljøet i Tingvoll og på fylkesbasis.

 

Vikan er stolt over å få prisen, med ein pengesum på 50.000 kroner til friluftsføremål. Det skal brukast fornuftig. Vi må diskutere det i Grimstadhøgda 4H, seier Vikan. Grimstadhøgda 4H har bygd opp eit friluftsområde på Årsund i Tingvoll, med blant anna gamme, grillhytte, snikkarbod og naust. Ho kan love at pengane skal gå til noko som varer, som alle brukarane av området får nyte godt av.

 

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) som medlem i juryen seier at grunnen til at 4H fekk prisen, er at organisasjonen betyr mykje over heile landet.

"Vi har vald ein person som er bilete på anerkjenninga av heile 4H-bevegelsen. På Tingvoll har dei laga ein heil møteplass med mange aktivitetar for barn og unge". Han synest den store innsatsen til Ann Marit Rakstang Vikan er verdt ein pris.

 

Alle dei grøne frivillige organisasjonane i Møre og Romsdal gratulerer !

Auke i transport skal skje ved kollektiv transport, gåing og sykling

FNF Møre og Romsdal har saman med Sylistenes landsforening kome med ein uttale til forslag til ny E39 Bolsønes-Fuglset i Molde kommune. Vi ønskjar med vårt innspel å gjere det enklare å velge miljøvenlege transportmetoder, og at det skal finnast eit reelt alternativ til å benytte motoriserte kjøretøy for å kunne kome seg til og fra jobb, skule og fritidsaktiviteter. Vi er ikkje samde i forslaget om ein firefelts veg frå Årø og inn mot sentrum, og at E39 blir lagt gjennom byområdet. Vi har bede om at det må utarbeidast ein alternativ transportplan før kommuneplanen blir vedteken. Subsidiært ønskjer vi at det blir gjort utbetringar på diverse punkt i den plana som no er til høyring. For heile teksta, sjå Uttale til deltaljregulering E39 - Bolsønes Fuglset - pr 26 mai 2016

 

 

Vegdirektøren om sykkel

Satsing på friluftsliv og friluftslivsanlegg

FNF Møre og Romsdal har i ei fråsegn til politikarane i kultur- og folkehelseutvalet meint noko inn i sak KF-23/16 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016 som skal opp i kultur- og folkehelseutvalet 31. mai 2016.

 

FNF Møre og Romsdal meiner det no er på tide å ta inn over seg nyare forsking som til dømes frå idrettshøgskulen ved Gunnar Breivik og prioritere statsmidlane der dei gir mest nytte, dvs til friluftslivsanlegg. FNF Møre og Romsdal ønskjer at alle søknadene om spelemidlar til friluftslivsanlegg blir innstilt til midlar utgjerande 14,4 % av løyvde spelemidlar til Møre og Romsdal fylke. Samstundes har FNF Møre og Romsdal bede om at det knytt til spelemidlane blir gitt ei vurdering etter naturmangfaldloven på bruken av statsmidlane. For heile teksta, sjå   Utale - fordeling av spelemidlane i 2016 - 27 mai 2016

Betaling for lovleg ferdsel i friluft ?

Laurdag 09.01.2016 blei det innført ei løypeavgift på Skaret Skisenter i Molde kommune. Det grunnleggande prinsipp i friluftslova er at umotorisert ferdsel i utmark er gratis.  Det er ingen prinsipiell forskjell på om ein beveger seg på kunstsnø eller natursnø knytt til friluftslova (sjå http://allemannsretten.no/).

 

FNF Møre og Romsdal meiner at den avgifta som er innført på Skaret Skisenter er ulovleg jfr friluftslovens § 13 og § 14 og har bede Molde kommune om ein uttale om lovlegheita av denne avgifta jfr friluftslovens § 20 ledd c.  (sjå Løypeavgift på Skaret Skisenter - brev av 11 jan 2016 ). Molde kommune har i sitt svarbrev svara at allemannsretten gjeld også for området som Skaret skisenter disponerer. Vidare seier kommunen i sitt brev at dei ikkje gjev løyve til innkreving av løypeavgift. (sjå Løypeavgift på Skaret Skisenter - svarbrev frå Molde kommune av 13 jan 2016 )

 

IMG_0963

Korleis skal turvegane sjå ut ?

Vi ser at på ein del stader trengs det og byggast nye turstiar og turvegar slik at folk lettare kjem seg ut i naturen. Desse anlegga har ofte dei beste hensikter i høve til at dei fremjar folkehelse og naturkontakt, men diverre er det også her mogleg og gå feil. I eit brev til kommunane har FNF Møre og Romsdal kome med nokre råd for kva ein skal vere merksame på ved desse tiltaka. Informasjonsbrev til kommunane om stiar og turvegar - pr 4 nov 2015

 

Sti på Runde - 13 mai 2015 - foto Gunnar Hansson Haddal

Stibygging på Runde (fotograf Gunnar Hannson Haddal)

Byggje ut fleire vassdrag i Rauma og Nesset ?

Dei natur- og friluftslivsinteresserte organisasjonane i Møre og Romsdal har kome med ein uttale knytt til planar om 12 (11) kraftutbyggingar i Rauma og Nesset. Vi har vald å gje ein uttale sjølv om vi ser at einskilde av prosjekta ikkje kan vere rekningssvarande og at nettilgangen manglar eller er avgrensa.  Vi har prøvd å verdsette naturen og folks oppleving av naturen og vege desse opp mot samfunnets behov for kraft. Då har vi naturen til våre barnebarns barn i tankane, og vi tør då å meine noko om kor mykje meir av vassdragsnaturen vår generasjon kan ta for seg av. For heile uttalen, sjå; Uttale kraftpakke Rauma Nesset - 20 mars 2015

 Gluterholet i Rauma kommune - foto Romsdal com

Gluterholet (foto Romsdal.com)