Marin forsøpling

Opprop - Nei til isopor i havet

Marin forsøpling er en enorm trussel mot livet i havet og langs kysten. Problemet har vært kjent noen år og kan være vanskelig å få oversikt over. Hvert år legges det ned mange timer med frivillig ryddearbeide, men vi mener også at det er på tide at vi adresserer kildene til forsøplingen. Hvordan havner det i havet? Hvor kommer det fra? Kan vi bruke andre materialer som ikke skader naturen på samme måte? Sammen med andre friluftsorganisasjoner og Skjærgårdstjenesten har vi skrevet under på dette Opprop - Nei til isopor i havet hvor vi oppfordrer til å ikke bruke isopor i marine produkter.

Pukkverk fortsatt uønsket

Arekilen

Hva har et pukkverk å gjøre midt tett inntil en nasjonalpark, to naturreservater og nasjonalt viktige friluftsområder? Ingenting mener organisasjoner i FNF Østfold. Her kan du lese vår uttalelse til detaljreguleringsplanen for Stentippen på Kirkøy i Hvaler kommune.

 

Høringsuttalelse  

Fylkesmannen opphever vedtak om steinbrudd på Hvaler

FNF Østfold var en av flere klagere på vedtaket om å opprette et pukkverk på Kirkøy i Hvaler kommune. Vi mente at saksbehandlingen overhodet ikke hadde tatt hensyn til friluftslivet og verneinteressene som det er mange av i området. Fylkesmannen tok hensyn til at saken ikke hadde fått tilstrekkelig høring og ber kommunen behandle den på nytt.

 

Her kan du lese fylkesmannens vedtak. 

 

Arekilen

Høringsuttalelse til baneNORs søknad om utslippstillatelse

I de forberedende arbeidene til IC-strekningen Sandbukta-Moss-Såstad, har baneNOR søkt om utslippstillatelse. Samtlige tilslutta organisasjoner i FNF Østfold er opptatt av at tiltaket må overvåkes og varslingsrutiner opprettes. Eventuell forurensning vil få store konsekvenser for sårbare områder i forhold til natur- og friluftsinteresser.

 

Les hele uttalelsen her 

FNF Østfold klager på byggehøyde

FNF Østfold har levert klage på detaljregulering for Nore og Vanem industriområde i Moss kommune. Vi mener at byggehøyden som er tillatt i planen ikke er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag og vi frykter at et monumentalt lagerbygg vil forringe opplevelsen av natur- og friluftsliv i området rundt Vansjø.

 

Klagen i sin helhet kan du lese her.

Tilskuddsordninger for friluftsliv

Tidligere i høst arrangerte FNF Østfold, i samarbeid med Østfold Fylkeskommune og Rakkestad kommune, et lite kveldsseminar om støtte- og tilskuddsordninger for friluftslivet. Her finner du lenker til presentasjonene som ble holdt.

 

Diverse støtteordninger v/Nina Frydenlund

Spillemidler v/Stein Cato Røsnæs

Tilskuddsordninger til friluftslivet v/Pål Erik Jensen

 

Innspill til planprogram for rullering av fylkesplanen

østfold_friluftsliv

Fylkesplanen for Østfold skal rulleres og i den forbindelse har FNF Østfold gitt innspill til planprogrammet. Vi synes det er viktig at regionale planer har noen forventninger til hvordan kommunene skal forvalte sine arealer og dette poengterer vi i denne uttalelsen.

Et hav av søppel - rydd en strand!

Rydd-en-strand

Lørdag 9. mai er den nasjonale strandryddedagen. FNF Østfold oppfordrer alle til å bli med på denne nasjonale dugnaden. Gå inn på http://www.holdnorgerent.no/strandrydding - velg deg ei strand du vil rydde - gjerne sammen med venner.

Strandrydding er den perfekte friluftsaktivitet; bra for miljøet, frisk luft og sosialt samvær!

 

FNF Østfold har samlet nyttig informasjon om plastforurensing, mikroplast og praktiske tips til strandryddere på Østfoldkysten i et skriv - Les her.

KVU Oslofjordkryssing - høring

KVU_Oslofjordkryssing rapportforside

Rapporten fra Konseptvalgutredningen (KVU) for kryssing av Oslofjorden har vært på høring. FNF Østfold har avgitt et høringssvar som bla. konkluderer som følger: 

 

FNF Østfold anbefaler at idéen om en veibru over Oslofjorden legges bort og at Samferdselsdepartementet om nødvendig må instrueres om å ta klimatrusselen og våre nasjonale og internasjonale forpliktelser og klimamålsetninger på alvor, og ikke kaste bort tid og ressurser på prosjekter som tiden har løpt i fra.

 

Høringssvaret kan du lese her: 

 

En kortversjon av KVU kryssing av Oslofjorden kan du lese her:

Borg II innseilingsleden - klage på reguleringsplan

Borg FB- Hvaler vil ikke høre på klager

FNF Østfold leverte i november 2014 en omfattende klage på Hvaler kommunes reguleringsplan for BorgII - innseilingsleden til Borg Havn. Det gigantiske mudrings- og sprengningsprosjektet starter inne i Ytre Hvaler Nasjonalpark og de planlagte inngrepene truer bla. korallrevene i nasjonalparken.

Kommunen tok ikke klagen til følge og saken er derfor oversendt Fylkesmannen i Østfold.

Vi setter vår lit til at Fylkesmannen forstår det som ikke Hvaler kommune forstår - dette prosjektet er gambling med et naturområde av internasjonalt verdi (kaldtvannskorallene) og prosjektet vil trolig redusere vannkvaliteten rundt Hvaler i mange år framover. For ikke å nevne alle miljøgiftene som vil bli gravd opp og spre seg nedstrøms i Hvalerskjærgården.

Les den foreløpige saksgangen her: 

 

FNF Østfold negative til overføring av mer ansvar for utmarksforvaltningen til kommunene.

Rapportforside Forenkl av Utmarksforvaltn

FNF Østfold er negative til overføring av mer ansvar for utmarksforvaltningen til kommunene før kompetanse, ressurser og ikke minst distanse i forvaltningen er på plass i kommunene. Les høringssvaret fra FNF Østfold til rapporten KMD har fått laget om Forenkling av utmarksforvaltningen her.

Mål og strategier for forvaltning av elg i Østfold 2015-2019 - Høringsutkast august 2014

Østfold Fylkeskommune har sendt ut et ukast til forvaltningsplan for elg i Østfold.

FNF Østfold er i store trekk fornøyd med planutkastet, men har kommet med noen innspill. Disse kan du lese her.

Vedtatt reguleringsplane for farledsprosjektet Borg II - FNF Østfold påklager vedtaket

Borg II Planbeskrivelse forside

Hvaler kommunestyre vedtok enstemmig reguleringsplanen for utbedring av skipsleden som strekker seg fra Ytre Hvaler nasjonalpark og ca 15 km nordover til Borg havn i Fredrikstad.

Prosjektet, som omfatter sprengning av mange skjær og grunner - viktige lokaliteter for hummer, graver vekk deler av et av Ytre Oslofjords viktige gyteområder for torsk osv. Alt i alt er dette et av de største farledsprosjektene i landet og utrolig nok ble reguleringsplanen enstemmig vedtatt!

En av grunnene til dette er etter vår mening at saken er mangelfullt opplyst. Ikke fordi det er for lite rapporter, snarere tvert i mot. Og deler av informasjonen er direkte feilaktig, misvisende eller saken uvedkommende.

Bare det faktum at konsekvensutredningen for dette enorme inngrepet vurderes som utelukkende positivt for friluftsliv, biologisk mangfold, hummerbestanden mm., er vel grunn nok til at dette vedtaket bør vurderes på nytt. FNF Østfolds klage kan du lese her.

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold - høring

Utkast - forside

Riksantikvaren har sendt på høring forslag til områder som er avgrenset som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold.

 

FNF støtter det utvalget av kulturhistoriske landskap som er gjort men vi savner et av de viktigste landskapene i fylket, nemlig Glommadalen.

Dalføret som strekker seg fra Øyeren til havet, er naturfaglig unikt i Norge og faktisk også svært sjeldent i et globalt perspektiv siden ravinelandskap dannet i gammel havbunn kun finnes på Østlandet og noe nedover den svenske vestkysten, noe i Trøndelag samt i Nord-Amerika. De beitede ravinedalene, også kalt havnene, og de vannfylte ravinene som lokalt kalles evjer eller åer, er fylkets mest særpregede landskap. Faktisk så særpreget, og kanskje så selvfølgelig for en østfolding at det lett blir glemt.

Og glemt har de blitt i alle rapporter som har tatt for seg Østfoldlandskapet, enten det er som kulturlandskap eller naturlandskap.

FNF Østfold syntes det var på sin plass å minne Riksantikvaren om dette i et høringssvar - les det her.

Høringssvar til Regional Kystsoneplan for Østfold (2014)

Kystsone - høringsutkast2014-forside

Kyst og sjøområdene i Østfold er under stort press. Forurensing med næringsstoffer, søppel, mikroplast, mudring og mudderdumping samt nedbygging av strandsonen, overfiske, sterkt voksende lystbåtflåte, mm. truer Oslofjorden – landets viktigste rekreasjonsområde og et meget viktig område for biomangfold.

Østfold Fylkeskommune har laget et utkast til Kystsoneplan for Østfold som er sendt ut på høring. Her er FNF Østfolds høringssvar.

Borg Havn - et blindspor i arbeidet med å få gods over på kjøl og bane

NRK Østfold - morran

Innslag om Borg Havn på NRK Østfold den 13. okt. 2014. Dersom det skulle bli en oppgradering av havna så vil den økte godsmengden måtte kjøres på trailer 13 km gjennom tettbebygd strøk i Fredrikstad og opp til E6. Det er også 13 km gjennom tettbebygd strøk (og over Fredrikstadbrua) for å komme til Rolvsøy stasjon som er nærmeste aktuelle jernbanestasjon. Dette inkluderer enda to omlastinger og vil ganske sikkert ikke være aktuelt.

Hør innslaget her.   

 

Borg Havn prosjektet stoppet i utkast til statsbudsjett!

I regjeringens utkast til statsbudsjett er bremsene satt på for Borg Havn. Argumentet som blir brukt er økonomi. Vi regner imidlertid med at regjeringen også har skjelt til at å anlegge ei stamnetthavn uten tilkoblingsmuligheter til jernbane ikke er forenlig med målet om lavustlippssamfunnet i 2050. Se artikkelen i Fredrikstad Blad her.

Vindindustri - hvem skal betale for oppryddingen?

Havarert turbin

Utbygging av vindindustri er for tiden den største trusselen mot våre naturområder. Ikke bare fysisk nedbygging, men også støyen fører til at store områder blir lite egnet til friluftsliv.  Og hva skjer når vindturbinene er utrangert, noe som statistisk sett vil være etter 12 - 15 år?

 

I Sverige krever myndighetene at det stilles økonomiske garantier for oppryddingen før utbygger får lov til å begynne byggingen. Norges vassdrags- og energiverk (NVE) krever at eieren av vindindustrianlegget setter av midler til opprydding i løpet av det 12 driftsåret.

 

Risikoen er stor for at utrangerte vindturbiner derfor bare vil bli stående og forfalle slik tusenvis av vindturbiner gjør i Europa og USA.     Les mer om dette her!

 

Borg Havn utvidelsen må stoppes

BorgHavnOrtofoto

Borg Havn er planlagt som stamnetthavn for Østlandet. Havna ligger i Glommas utløp og det må graves opp 3,6 millioner kbm delvis forurenset mudder for å få plass til de store fartøyene som er planlagt. FNF Østfold mener at dette vil føre til alvorlig forurensing av sjøområdene omkring Hvaler og ut i den marine nasjonalparken med de sårbare kaldtvannskorallrevene som finnes der.

Det gjør ikke saken bedre at havna ikke har, eller vil kunne få direkte forbindelse til hverken jernbane eller hovedvei. All videretransport må skje med vogntog gjennom tettbebyggelsen i Fredrikstad.

Koordinator i FNF Østfold, Ola Wergeland Krog, var i dag i paneldebatt med Avdelingsleder i Kystverket Harald Andreassen. Oppslaget om saken på NRK finner du her, og oppslaget i Fredrikstad blad her.

Radiodebatten kan du høre på NRK Østfold i en begrenset periode.

FNF Østfold setter nå sin lit til at Stortingspolitikerne på Østfoldbenken tar hele sakskomplekset opp til ny vurdering. Det er ennå ikke for sent å snu.

 

1. oktober må du gå på vindkraftseminar!

Årjäng Nord - bygd 2014

Da arrangerer LNL og Handelshøyskolen BI seminar om viktige sider ved norsk vindkraft og dens konsekvenser. Seminarprogrammet publiseres her  snart. Statsråd Tord Lien kommer, sammen med forskere og andre med kvalifiserte meninger om vindkraft, klima og naturødeleggelser. Sett av dagen fra kl. 10 – 13!

FNF Østfold har vært involvert i planleggingen og anbefaler dette miniseminaret til alle som vil sette seg inn i dette problemkomplekset.

Les mer her: http://lanaturenleve.no/2014/vindkraftseminaret-1-oktober/

Friluftslivets uke i Sarpsborg

Global-Gladjente_smal

I uka fra 6. - 14. september 2014 er det friluftslivets uke i Sarpsborg med mange spennende og hyggelige arrangementer.

Les mer her: http://sarpsborg.com/Servicetorget/Tjenester-alfabetisk/Helse/Folkehelse/Fysisk-aktivitet/Folkehelse-i-Sarpsborg/Friluftslivets-uke/

 

Friluftslivets uke i Sarpsborg støttes av Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Østfold og vi ønsker lykke til med et flott arrangement!

 

14. august 2014 Høringsvar til planprogram for områderegulering Nore og Vanem i Moss kommune

FNF Østfold har på oppfordring fra DNT Vansjø gjennomgått forslag til revidert planprogram for Nore og Vanem (26. feb. 2014). FNF har ingen kommentarer til planprogrammet med unntak for pkt. 7 Framdrift som trenger en oppdatering av datoer.

 

FNF Østfold benyttet imidlertid anledningen til å komme med noen innspill til det videre planarbeidet. Dette dreier seg i hovedsak om å utvise varsomhet da planområdet ligger inntil en av regionens viktigste friluftsområder og padleparadis - Vansjø.

Videre finner vi det betimelig å påpeke at planutkastet legger beslag på nærmere 2 prosent av kommunens dyrka mark for å omdisponere det til Industri / lager!

Les høringssvaret her. 

14. august 2014 FNF Østfold ønsker å få med flere organisasjoner på laget

Arbeidsutvalget i FNF Østfold vedtok på møte i juni å invitere flere natur-relaterte organisasjoner i Østfold til å bli med i FNF. Foreløpig invitasjon har gått til Østfold Botaniske Forening (som med forbehold allerede har gitt positive signaler) og til Norsk Ornitologisk Forening Østfold. Med disse foreningene med på laget vil vi øke vår naturfaglige tyngde samtidig som vi vil representere enda flere naturinteresserte i fylket.

Brev ble sendt den 14. august.