Vi vil ha pulsen tilbake i elva!

Tokkeåi6

Sportsfiskerne i Telemark er bekymret. «Vi ønsker ikke å fjerne vannkraftproduksjonen, men vi vil ha livsbetingelsene for storørreten tilbake!»

Jeger- og fiskeforeningene landet rundt er bekymret og kampklare. De vil gå i front for å kjempe for fiskeressursene og den unike storørretstammen. For å vise hva de kjemper for hadde representanter fra Tokke jeger og fisk (v/Bjørn Olav Haukelidsæter og Birger Gauslå) og Bandak fiskelag (v/ Kai-Joachim Brattest)å invitert flere sentrale natur- og friluftsorganisasjoner (SABIMA, WWF, Norsk Friluftsliv, DNT, NJFF og FNF) til befaring i Tokkeåi. FNF Buskerud ved koordinator Hans Støvern og FNF Telemark ved fylkeskoordinator Mariken Kjøhl-Røsand var tilstede for å representere sine tilknyttede organisasjoner.

 

Tokkeåi4

 

I 1957 ble det gitt statlig konsesjon til å regulere vassdragene i Vinje og Tokke. Kraftverkene i Tokke-Vinjereguleringen ga regionen i Telemark et oppsving. Mangfoldige arbeidsplasser ble skapt og kraftverkene var ingeniørkunst av ypperste klasse. Senere har det vist seg at den massive vannutvinningen har hatt store negative konsekvenser for livet i vassdraget, og nå krever sportsfiskerne flere avbøtende miljøtiltak for å styrke de økologiske verdiene.«Vi vil få tilbake pulsen i vassdraget!» Bjørn Olav Haukelidsæter fra Tokke JFF er dypt engasjert i bevaringen av storørretstammen i Tokkeåi. Han forteller de fremmøtte om en tidligere frådende elv. Det han peker på nå er noe helt annet. Det er nesten ikke vann igjen i elva. Vi kan se antydning til hvor stor elva har vært, men mye av elveløpet har grodd igjen. Det som er igjen av elva ligner mer på en bekk. «Vi ønsker å få storørreten så langt oppover elva som mulg. Helst slik det var før, slik at ørreten kan ta i bruk tidligre gyte- og vandringsområder», fortsetter Haukelidsæter. "Statkraft bør bli pålagt en minstevannsføring, slik at storørreten blir bevart."

 

Tørrlagt elv


I vassdraget er det registrert over 100 rødlistede arter, og enda har ikke insektsfaunaen i området blitt registrert. Plantearter og annet liv som er sterkt knyttet til fossesprøytsoner og bekkekløfter står i fare for å forsvinne når vassføringen reduseres. Vi blir fortalt at det har vært 1364 tørrlegginger av Tokkeåi. Dette er kritisk når gruntområdene har størst biologisk mangfold og er viktig for yngel av fisk." I naturen er vannreduksjonen i elva sein. Dyrelivet rekker å tilpasse seg. Plutselig fall i vannivå, slik man får ved regulering, er dramatisk for dyrelivet i elva" forteller Haukelidsæter. Det blir ytret et ønske om økt beredskap ved driftsstans for å sikre vann i Tokkeåi.

 

Tokkeåi
Heidi Sørensen fra WWF skuer utover en tørrlagt del av Tokkeåi. Foto: Mariken Kjøhl-Røsand

 

Jon Ingebrigtsen representerte Kvitseid turlag og var opptatt av at en forvaltning av elvene i Telemark også handlet om omdømme og turisme. «Kommunepolitikerne må fremsnakke natur og miljø, da kraftselskapene hører mest på disse. Uten politisk fokus på naturverdier blir disse ofte tilsidesatt! Sunn vassdragsnatur er omdømmebygging!»

 

"Vi ønsker oss en bedre dialog med regulantene, politikerne og andre interesseorganisasjoner. Vi ønsker også mer fakta på bordet. Når dette foreligger åpent for de berørte interessene, kan vi diskutere ytterligere, selv om vi ikke blir 100% enige om alt", avslutter Bjørn Olav Haukelidsæter fra Tokke JFF.

 

Tokkeåi2

 

Fakta om storørreten: 

 

Storørret er ørret som vokser seg særlig stor. Største målte storørret fra en av gyteplassene i Tokkeåi ble målt til 1 meter og 15 kilo! 

 

De ørretstammene vi kaller storørret er ingen egen underart, men en økologisk form som opptrer der de naturgitte forholdene ligger til rette for det.

Storørretens «hav» er innsjøen. Gyteplass og oppvekstområder for ungene er i bekker og elver som er knyttet til innsjøen. Når storørreten blir gytemoden vandrer den tilbake til gyteplassen i den elva eller bekken der den selv ble født.


En forutsetning for at det kan finnes en storørretbestand er rikelig tilgang på förfisk i riktig størrelse.